Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.PRA.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Professional training

Pełny opis:

Praca w stacjach doświadczalnych WBiO, i podmiotach gospodarczych o profilu działalności związanej z ogrodnictwem ozdobnym i sztuka ogrodową. Student w czasie praktyki zapoznaje się z miejscem instytucji czy przedsiębiorstwa (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownia zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR) w systemie rynkowym, jego strukturą organizacyjną, obowiązującymi procedurami, stosowanymi formami pracy i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zapoznaje się ze swoimi obowiązkami i dogłębnie poznaje specyfikę swojego miejsca pracy.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem danej firmy

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji lub przedsiębiorstwa w której/ym przeprowadzana jest praktyka, doskonalić umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów zawodowych, kształtować umiejętności analityczne, planowania i organizacji pracy.

poszerzać wiedzę zdobytą na studiach rozwijając umiejętności jej wykorzystania w praktyce, stosować aktualne metody, techniki i narzędzia pracy wykorzystywane w instytucji czy przedsiębiorstwie (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR)

poznać i dostosować się do zasad funkcjonowania różnych jednostek oraz ich zasad pracy, doskonalić swój warsztat pracy, prawidłowo stosować profesjonalną terminologię związaną ze specyfiką placówki (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

odpowiedzialnego podejścia do powierzonych mu zadań, rozwijania cech osobowych związanych z pracą takich jak odpowiedzialność i etyczne zachowania

umiejętnego organizowania pracy w grupie, podziału i egzekwowania obowiązków

pogłębiania i aktualizacji zdobytej wiedzy poprzez aplikowanie jej w praktyce konfrontując z realnymi problemami i twórczo je rozwiązując

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie z praktyk w formie dziennika praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyki zawodowej lub kierownika instytucji czy przedsiębiorstwa,rozmowa weryfikująca odbycie praktyki (100%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)