Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka i hodowla roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.GHO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka i hodowla roślin ozdobnych
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową i organizacją genomu u Procaryota i Eucaryota , prawami dziedziczności oraz metodami i kierunkami hodowli roślin. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z molekularnymi podstawami dziedziczenia cech, prawami genetyki klasycznej i mutacjami oraz metodami konwencjonalnymi i hodowlą heterozyjną nowych odmian.

Pełny opis:

Miejsce genetyki wśród nauk biologicznych i jej znaczenie. Organizacja genomu u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Kariotyp i jego cechy. Liczby i zespoły chromosomów.

Cykl życiowy komórki. Podziały komórkowe – mitoza i mejoza. Starzenie się i śmierć komórek – podstawy genetyczne

Podstawy genetyki molekularnej. Struktura i właściwości DNA. Kod genetyczny. Budowa genu współczesne poglądy na istotę genów. Manipulowanie genami.

Podstawy dziedziczności. Mendel i jego doświadczenia. Prawa Mendla. Mechanizm dziedziczenia i segregacja cech rodzicielskich. Odchylenia od praw Mendla

Chromosomowa teoria dziedziczenia. Determinacja płci. Cechy sprzężone z płcią. Grupy sprzężeniowe i dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach. Rekombinacja: przebieg, znaczenie i skutki genetyczne.

Mapy chromosomowe. Metody mapowania genów. Lokalizacja genów w chromosomach. Dziedziczenie pozachromosomowe: plazmogeny, męska sterylność, dziedziczenie jądrowo- cytoplazmatyczne.

Zmienność i mutacje. Rodzaje mutacji i ich częstotliwość. Transpozony. Indukowanie mutacji. Naprawa DNA. Mutacje somatyczne. Znaczenie mutacji w rolnictwie

Hodowla roślin i jej znaczenie: naukowe podstawy, uregulowania prawne dotyczące własności odmian i materiału siewnego. Organizacja hodowli w Polsce. Ośrodki hodowli odmian roślin ozdobnych.

Kierunki i etapy hodowli roślin, materiały wyjściowe do hodowli, ośrodki pochodzenia i ochrona zasobów genowych. Zmienność genetyczna i środowiskowa. Rola zmienności w hodowli roślin. Selekcja i postęp genetyczny.

Biologia gatunku a hodowla roślin: mechanizmy warunkujące i genetyczne konsekwencje samo- i obcopłodności. Rodzaje krzyżowań. Bariery krzyżowalności. Otrzymywanie mieszańców oddalonych i ich znaczenie

Przegląd podstawowych metod hodowli roślin zależnie od biologii kwitnienia i sposobu rozmnażania gatunku ze szczególnym uwzględnieniem roślin ozdobnych

Heterozja w hodowli roślin: podstawy genetyczne i znaczenie heterozji, ocena zdolności kombinacyjnych linii, odmiany mieszańcowe F1 i syntetyczne.

Mechanizmy genetyczne warunkujące produkcję nasion odmian mieszańcowych: męska sterylność, dwupienność, samoniezgodność, wybór metody hodowli.

Zasady hodowli roślin ozdobnych. Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie. Otrzymywanie odmian poliploidalnych. Hodowla mutacyjna.

Mitoza i mejoza. Obserwacje mikroskopowe podziałów na preparatach trwałych, rozmazowych i zdjęciach spod mikroskopu. Interpretacja praw Mendla w oparciu o mejozę. Analiza dziedziczenia cech jedno i wielogenowych na podstawie przykładów i zadań.

Zmiany fenotypowych stosunków rozszczepień na skutek specyficznego działania genów. Klasyfikacja odchyleń od praw Mendla na podstawie wyników rozszczepień w potomstwie.

Grupy sprzężeniowe. Dziedziczenie cech wzajemnie sprzężonych w autosomach oraz sprzężonych z płcią. Crossing over. Mapy genetyczne.

Rodzaje mutacji. Testy mutageniczności.

Ocena materiału hodowlanego wybranych gatunków roślin ozdobnych

Samoniezgodność u roślin i jej dziedziczenie. Przewidywanie reakcji pyłku na znamieniu przy różnych typach niezgodności. Męska sterylność – obserwacje fenotypowe u wybranych roślin.

Literatura:

1. Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii. PWN

2. Seria „krótkie wykłady”:

Winter P.C., G.I. Hickey, H.L. Fletcher. 2011. – „Genetyka”

Turner P.C I in. 2004 - “Biologia molekularna”

3. Joachimiak A. - „Genetyka”

Lit. uzupełniająca:

4. Brown T.A 2001 - “Genomy”

5. Solomon, Berg, Ville 2014 - „Biologia”

6. Alberts, Bray, Johnson 2009 - “Podstawy biologii komórki”

7. Węgleński P.(red.) 2006 - „Genetyka molekularna”

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje problematykę badawczą w obszarach genetyki klasycznej i hodowli roślin

Opisuje organizację genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Opisuje cykl komórkowy i charakteryzuje przebieg podziałów komórki

Wyjaśnia założenia molekularnych podstaw dziedziczenia

Definiuje prawa dziedziczenia

Formułuje podstawowe zagadnienia dotyczące genetyki klasycznej

Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje mutacji

Opisuje kierunki hodowli i objaśnia sposoby postępowania przy różnych metodach hodowli

Zna i rozumie podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności odmian

Umiejętności

Definiuje problematykę badawczą w obszarach genetyki klasycznej i hodowli roślin

Opisuje organizację genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Opisuje cykl komórkowy i charakteryzuje przebieg podziałów komórki

Wyjaśnia założenia molekularnych podstaw dziedziczenia

Definiuje prawa dziedziczenia

Formułuje podstawowe zagadnienia dotyczące genetyki klasycznej

Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje mutacji

Opisuje kierunki hodowli i objaśnia sposoby postępowania przy różnych metodach hodowli

Zna i rozumie podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności odmian

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Potrafi współpracować w ramach zespołu

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

703 test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Barbara Jagosz, Maria Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Maria Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Barbara Jagosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.