Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Substancje aktywne w produktach naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.SAP.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Substancje aktywne w produktach naturalnych
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - oboowiązkowy

Pełny opis:

W.

Podstawowe pojęcia zwiazane substancjami aktywnymi, budowa chemiczna, miejsce występowania

Procesy metaboliczne substancji aktywnych w organizmie ludzkim i ich wpływ na odpowiedź organizmu

Najważniejsze substancje aktywne w świetle najnowszych badań, techniki stosowane w ocenie aktywności biologicznej

Wpływ różnych czynników na zawartość substancji aktywnych w badanym materiale

techniki pozyskiwania i przechowywania substancji aktywnych

Ćw.

Oznaczaniezawartości wybranych kasów organicznych metodą izotachoforezy kapilarnej

Przygotowanie i pozyskiwanie ekstraktów z różnych części roślin do dalszych badań aparatem soxhleta

Oznaczanie zawartości garbników

Pozyskiwanie oleju z pestek winogron metodą tłoczenia i ekstrakcji, obliczanie wydajności procesu

Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastów w winach wybranymi metodykami

Literatura:

Podstawowa

Maciąg M., Szklarczyk M. 2016. Rosliny w medycynie, farmacji i przemyśle. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.

Kohlmunzer 2013. Farmakognozja PZWL

Dudziak 2018. Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka – wybrane problemy.

Uzupełniająca

Iland 2013 Chemical Analysis of Grapes and Wine: Techniques and Concepts

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

problematykę badawczą i techniki stosowane w badaniu substancji aktywnych

procesy metaboliczne związków aktywnych biologicznie w organizmie ludzkim

rolę poszczególnych organów człowieka i ich odpowiedź na substancje aktywne biologicznie dostarczone do organizmu

techniki wyodrębniania substancji aktywnych z materiału roślinnego

wpływ poszczególnych substancji na organizm ludzki

Umiejętności -potrafi:

obsługiwać spektrofotometr UV/VIS i wykonywać pomiary kreślonych zwiazków

przygotować krzywe kalibracyjne oraz odpowiednio przygotować próbki

interpretować uzyskane wyniki uwzględniając wcześniejsze rozcieńczenia

pozyskiwać substancje aktywne z otrzymanego materiału

zabezpieczać substancje aktywne do przechowywania/dalszych analiz

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Współpracy w ramach grupy

Wspólnego rozwiazywania problemów

dalszego pogłębiania wiedzy i horyzontów myślowych w zakresie przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (60% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie wszystkich ćwiczeń, aktywność w czasie omawiania uzyskanych wyników, test jednokrotnego wyboru (40% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Maciej Gawlik, Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Maciej Gawlik, Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)