Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.SAD.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do zrozumienia i interpretacji procesów fizjologicznych roślin sadowniczych oraz ich wykorzystania w technologiach produkcji owoców.

Technologia uprawy drzew ziarnkowych i pestkowych oraz krzewów jagodowych. Zasady formowania koron oraz cięcia drzew i krzewów owocowych. Formowanie i wzrost zawiązków owocowych. Podstawowe składniki organiczne i mineralne owoców, ich funkcja w owocu oraz rola w odżywianiu człowieka. Zasady nawożenia roślin sadowniczych. Ogólne zasady przechowywania owoców.

Pełny opis:

Wykłady: Produkcja owoców w Polsce i na świecie. Historia sadownictwa. Budowa roslin sadowniczych i funkcje poszczególnych organów. Warunki klimatyczne i glebowe rozwoju sadownictwa. Zasady rejonizacji upraw sadowniczych w Polsce i na świecie. Czynniki warunkujące rozstawę drzew w sadzie. Modele sadów intensywnych. Zasady formowania koron drzew owocowych. Systemy cięcia drzew i krzewów owocowych. Nawożenie roślin sadowniczych. Nawadnianie upraw sadowniczych. Systemy pielęgnacji gleby. Uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe. Kwitnienie drzew i krzewów owocowych. Wzrost i rozwój zawiązków oraz owoców. Regulowanie plonowania. Ogólne zasady zbioru i przechowywania owoców. Rola owoców w żywieniu człowieka.

Ćwiczenia: Charakterystyka pomologiczna gatunków i najważniejszych towarowych odmian drzew ziarnkowych, pestkowych i krzewów owocowych. Planowanie i zakładanie upraw sadowniczych. Cięcie drzew i krzewów owocowych. Formowanie koron. Zwalczanie chwastów. Uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe - ocena i leczenie. Prognozowanie plonowania. Zbiór owoców. Jesienne zabiegi pielęgnacyjne w sadach.

Literatura:

Pieniążek S. 2000. Sadownictwo PWRiL

Jankiewicz L., Lipecki J. Lech W. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych tom I i II PWN

Rejman W. 1994. Pomologia PWRi L

Sękowski B. 1993. Pomologia systematyczna, PWN, t. I i II.

Smolarz K. 2009. Borówka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji. Hortpress, Sp. z o. o

Sitarek M. 2006. Uprawa śliw. Wydawnictwo Plantpress, Sp. z o.o.

Żurawicz E., Masny A. 2005. Uprawa truskawek w polu i pod osłonami. Wydawnictwo Plantpress, Sp. z o.o..

Rozpara E. 2005. Intensywny sad czereśniowy. Hortpress Sp. z o.o.

Sosna I. 2007. Uprawa gruszy. Wydawnictwo Plantpress, Sp. z o.o.

Sad Nowoczesny, Hasło Ogrodnicze, MPS Sad

Efekty uczenia się:

Definiuje zasady rejonizacji upraw sadowniczych w Polsce i na świecie. Definiuje podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach sadowniczych. Tłumaczy specyfikę uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych. Charakteryzuje metody i technologie agrotechniczne stosowane w uprawach drzew i krzewów owocowych. Opisuje zasoby gatunkowe i odmianowe roślin sadowniczych. Opisuje czynniki klimatyczno-glebowe wpływające na zakładanie upraw sadowniczych. Definiuje dobór gatunków i odmian w zależności od rejonizacji. Planuje nasadzenia drzew i krzewów owocowych w zależności od rejonizacji. Klasyfikuje wartość gospodarczą gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych w zależności od przeznaczenia. Używa dostępnych metod i technologii w celu prowadzenia produkcji owoców. Wybiera najlepszą ekonomicznie i produkcyjnie metodę uprawy drzew i krzewów owocowych. Interpretuje najważniejsze właściwości biologiczne gatunków owocowych w odniesieniu do specyfiki produkcji. Organizuje przechowywanie, transport i obrót owocami. Ma świadomość potrzeby wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki w produkcji sadowniczej. Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie produkcji sadowniczej w danym rejonie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin ustny

Ćwiczenia - sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)