Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.RLD.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce

kierunkowy - obowiązkowy

Wymagania wstepne - brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych.

Charakterystyka wartości odżywczej warzyw i wybranych produktów warzywnych.

Charakterystyka wartości odżywczej owoców i wybranych produktów owocowych.

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych roślin okopowych.

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych roślin oleistych.

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych używek i surowców egzotycznych.

Ćwiczenia:

Wskaźnik jakości żywieniowej (INQ). Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów.

Analiza sensoryczna wybranych produktów roślinnych i ich przetworów.

Analiza wybranych parametrów składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych. Porównanie odmian poszczególnych gatunków pod względem wybranych parametrów chemicznych.

Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych używek i surowców egzotycznych.

Wpływ wybranych procesów technologicznych na wartość odżywczą wybranych produktów. Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności opartych na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Literatura:

Podstawowa

Świetlikowska K. 2008. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, Wyd. SGGW, Warszawa.

Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. 2009. Podstawy analizy i oceny jakości żywności, Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

Podręcznik do dietetyki (red. Jarosz M.), Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.

Uzupełniająca

Rejewski M., 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne. PWRiL, Warszawa

Gawęcki J., Hryniewiecki L. 2003. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2015. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

informacje z zakresu wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych, wybranych używek oraz surowców egzotycznych

klasyfikację poszczególnych produktów roślinnych według zawartości substancji odżywczych i leczniczych

zasady wprowadzenia do diety poszczególnych produktów

Umiejętności - potrafi:

wyliczać zawartość podstawowych składników odżywczych w produktach roślinnych

analizować wybrane parametry składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych

układać jadłospisy dla różnych grup ludności oparte na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Kompetence społeczne - jest gotów do:

ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

propagowania informacji na temat wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% oceny końcowej) Studenci przygotowują sprawozdania z ćwiczeń analitycznych oraz opracowują i referują jadłospis na bazie sezonowości produktów roślinnych na podstawie krórych uzyskują ocnę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna 50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)