Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Practicum z sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.PRS.NM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Practicum z sadownictwa
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedstawienie najnowszych rozwiązań technologicznych we wiodących wielkotowarowych gospodarstwach sadowniczych oraz w mniejszych obiektach prowadzących działania związane z sadownictwem w zakresie wąskiej specjalizacji.

Pełny opis:

Wyjazd do Instytutów badawczych, jednostek wdrożeniowych oraz organizacji producentów i indywidualnych gospodarstw. Obserwowanie funkcjonowania, modeli oraz organizacji pracy w obiektach wielkotowarowych. Umiejętność nawiązywania kontaktów i przeprowadzania merytorycznych wywiadów z producentami

Wyjazd do indywidualnych gospodarstw wielkotowarowych. oraz mniejszych. Obserwowanie funkcjonowania, strategii produkcji, modeli oraz organizacji pracy. Umiejętność nawiązywania kontaktów i przeprowadzania merytorycznych wywiadów z producentami

Esej na ustalony z prowadzącym temat z wykorzystaniem analizy SWOT dla wybranych gospodarstw. Krytyczna analiza przeprowadzonych obserwacji wraz z rekomendacjami dla kierunków rozwoju wizytowanych obiektów

Literatura:

Literatura podstawowa Sad Nowoczesny,

Owoce Warzywa Kwiaty,

SAD – miesięcznik praktycznego sadownictwa,

Literatura uzupełniająca Inne czasopisma prezentujące bieżącą problematykę praktycznego sadownictwa,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozpoznaje czynniki warunkujące złożone zagadnienia wpływu działalności sadowniczej oraz stosowanych technologii produkcji na środowisko naturalne, organizmy żywe oraz zagrożenia środowiska w poznanych obiektach i gospodarstwach specjalistycznych

Umiejętności

Wybiera odpowiednie informacje oraz źródła pozwalające analizować poznane obiekty i gospodarstwa specjalistyczne

Sporządza pisemne opracowania i prezentacje z wykorzystaniem właściwych źródeł

Kompetencje społeczne

Tłumaczy społeczeństwu obiektywne informacje i opinie dotyczące nowych technologii oraz ich realizacji, a także (zgodnej z zaleceniami) możliwości wykorzystania w poznanych obiektach i gospodarstwach specjalistycznych

Przewiduje skutki i zagrożenia środowiskowe oraz ryzyko związane z rodzajem prowadzonej i zalecanej produkcji w poznanych obiektach i gospodarstwach specjalistycznych. Uzasadnia odpowiednie metody ograniczenia ryzyka

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)