Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuroenologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.NEU.NM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuroenologia
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy-obowiązkowy

Pełny opis:

W.

Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty odczuwania smaku i zapachu

Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na odczuwanie smaku i zapachu

Choroby wpływające na odczuwanie smaku i zapachu, sposoby poprawy zwiększenia sprawności zmysłów

Leki wpływające na odczuwanie smaku i zapachu,

Cw.

Różnice w indywidualnym odczuwaniu smaku, próby organoleptyczne

Oznaczanie progu odczuwania smaku i zapachu, wartości minimalne i maksymalne

Badanie wpływu czynników fizycznych na odczuwanie smaku i zapachu,

Literatura:

Podstawowa

Shepherd 2017. Neuroenology, Columbia University Press

Shepherd 2015. Neurology: how the brain creates the taste of wine, Flavour, 4, 19

Sienkiewicz-Jarosz i in. 2012. Neurologiczne aspekty zaburzeń smaku. Neurol Dypl; 7, str. 61-65

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

mechanizmy odpowiedzialne za odbieranie wrażeń zmysłowych (węch, smak, barwa, dźwięk)

jak choroby wpływają na odczucia wrażeń zmysłowych

jak poszczególne grupy leków wpływaja na odczucia wrażeń zmysłowych

zewnętrzne czynniki fizyczne i chemiczne zaburzające percepcję wrażeń zmysłowych

procedury oznaczeń organoleptycznych i ich wpływ na uzyskiwane wyniki

Umiejętności - potrafi

przygotować procedurę badań organoleptycznych

przebadać wpływ czynników fizycznych na odczuwanie smaku i zapachu

wyznaczyć próg czucia smaku i zapachu

przygotować roztwory testowe do badań odczuwawania smaku i zapachu

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Współpracować w grupie w celu realizacji okreslonego zadania

Rozwiązywać problemy, z którymi styka się podczas realizacji wspólnych zadań

pogłębiania wiedzy i horyzontów myślowych w zakresie tematu

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (60% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie wszystkich ćwiczeń, aktywność w czasie omawiania uzyskanych wyników, test jednokrotnego wyboru (40% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chłopicka, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Joanna Chłopicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)