Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w hodowli roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.KVR.SM.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro w hodowli roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W.

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej.

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów.

Linie podwojonych haploidów i ich wykorzystanie w hodowli odmian heterozyjnych.

Mieszańce form oddalonych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro.

Somatyczna hybrydyzacja i jej znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej.

Zmienność somaklonalna – podłoże genetyczne i znaczenie dla bioróżnorodności. CW

Androgeneza. Zakładanie kultur pylnikowych i kultur mikrospor.

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury zalążni i pąków kwiatowych.

Indukowana partenogeneza – kultury zalążków po zapyleniu obcym pyłkiem.

Kultury protoplastów u wybranych gatunków warzyw.

Mieszańce międzygatunkowe – technika embryo rescue.

Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja .

Literatura:

Podstawowa

Maleszy S. 2001, 2009. Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa.

Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL, Poznań.

Maluszynski M., Kasha K.J., Forster B.P. Szarejko I. (ed.). 2003. Doubled Haploid Production in Crop Plants. A manual.

Uzupełniająca

Woźny A., Przybył K (red). 2007. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Kowalczyk K (red.) 2013. Agrobiotechnologia, Wyd. UP Lublin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe metody haploidyzacji roślin oraz sposoby diploidyzacji genomów haploidalnych charakteryzuje linie podwojonych haploidów i zna ich wykorzystanie w hodowli techniki otrzymywania mieszańców oddalonych i ich znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej metody indukowania zmienności w kulturach in vitro

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

pracować w laboratorium kultur in vitro

samodzielnie zakładać i prowadzić kultury in vitro

zastosować wybrane techniki zwiększające bioróżnorodność u roślin

interpretować efekty założonych doświadczeń

współpracy w ramach małego zespołu i ciągłego dokształcania się

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

krytycznej oceny własnej wiedzy oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

test jednokrotnego/ wyboru i opracowanie raportu z wykonanych doświadczeń (30% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)