Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.FIZ.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przebiegiem najważniejszych procesów fizjologicznych w roślinach związanych z gospodarką wodną i mineralną, fotosyntezą, fotorespiracją, oddychaniem. Wzrost i rozwój ze szczególnym uwzględnieniem roślin ozdobnych. Fotoperiodyczna i termiczna indukcja kwitnienia. Starzenie się organów roślinnych z możliwościami regulacji tym procesem. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych przebiegających w roślinach, wzajemnych powiązań tych procesów oraz ich modyfikacji w zmieniających się warunkach środowiska, a także, rozumienie procesów fizjologicznych w aspekcie możliwości optymalizacji wzrostu i rozwoju szczególnie roślin ozdobnych.

Pełny opis:

Wprowadzenie: tematyka zajęć, literatura, wymagania.

Gospodarka wodna roślin. Właściwości fizykochemiczne wody i jej znaczenie dla roślin. Parametry osmotyczne komórki roślinnej. Pobieranie, dystrybucja i transpiracja wody przez rośliny oraz wpływ czynników środowiskowych na te procesy. Susza fizjologiczna i glebowa. Czynniki wpływające na otwieranie aparatów szparkowych. Czynne pobieranie wody przez rośliny – mechanizm i znaczenie.

Fotosynteza. Przystosowania liścia do procesu fotosyntezy. Faza świetlna i faza wiązania CO2 – istota przebiegu i znaczenie. Rośliny typu C3 i C4. Czynniki zewnętrzne, wpływające na intensywność fotosyntezy (światło, dwutlenek węgla, temperatura, woda). Fotosynteza u roślin światło i cieniolubnych. Fotorespiracja – istota i czynniki modyfikujące proces.

Oddychanie roślin. Lokalizacja, etapy i znaczenie komórkowego procesu oddychania. Czynniki mające wpływ na oddychanie tkanek roślinnych: tlen, temperatura, CO2, woda, światło i możliwości ich regulacji. Zagrożenia wynikające z niedoboru tlenu w podłożu.

Fizjologia mineralnego żywienia roślin. Pobieranie składników mineralnych przez rośliny, dystrybucja, wykorzystanie. Czynniki glebowe i atmosferyczne wpływające na stan odżywienia mineralnego roślin. Funkcje fizjologiczne oraz objawy niedoborów najważniejszych pierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem roślin ozdobnych.

Wzrost roślin. Definicja i dynamika wzrostu w ontogenezie roślin. Zewnętrzne czynniki wpływające na wzrost, fotomorfogeneza. Wewnętrzne czynniki wzrostu, fitohormony (auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy, etylen). Syntetyczne regulatory wzrostu i ich zastosowanie w ogrodnictwie „ozdobnym” – przykłady. Rola fitochromu w zjawiskach rozwojowych.

Rozwój roślin - definicja i główne etapy rozwoju – cechy charakterystyczne (okres wegetatywny i generatywny). Stan gotowości do kwitnienia, fotoperiodyczna i termiczna indukcja kwitnienia. Wieloczynnikowy model indukcji kwitnienia. Zjawiska korelacyjne w rozwoju roślin.

Ruchy roślin. Definicja, klasyfikacja i znaczenie ruchów roślin. Ruchy lokomotoryczne, autonomiczne, higroskopowe, tropizmy i nastie. Mechanizmy ważniejszych ruchów roślin.

Starzenie się roślin – poszczególnych organów i całego organizmu. Objawy starzenia, procesy towarzyszące, mechanizm. Opadanie liści, owoców, kwiatów. Możliwości sterowania procesem starzenia ze szczególnym uwzględnieniem roślin ozdobnych. Spoczynek nasion i pąków – mechanizmy wchodzenia i wychodzenia ze stanu spoczynku.

Reakcje roślin na czynniki stresowe - wprowadzenie. Podział czynników stresowych. Najważniejsze reakcje roślin na stres niedoboru wody. Istota adaptacji i aklimatyzacji roślin do niekorzystnych warunków środowiska. Podsumowanie wykładów.

Pęcznienie i dyfuzja. Wpływ stężenia roztworów na szybkość pęcznienia. Wpływ rodzaju roztworu dyfundującego na szybkość dyfuzji. Szybkość dyfuzji w zależności od gęstości ośrodka.

Osmoza. Wykazanie zjawiska osmozy. Określenie wielkości potencjału wody tkanki roślinnej.

Gospodarka wodna roślin. Oznaczanie procentowej zawartości wody w różnych organach roślin ozdobnych. Oznaczanie intensywności transpiracji i ilości wody pobranej przez gałązkę tui za pomocą potetometru. Oznaczanie rozwartości szparek w liściach roślin ozdobnych. Wykazanie ciągłości przestworów komórkowych. Wykazanie zjawiska gutacji. Pomiar parcia korzeniowego.

Fotosynteza. Właściwości fizykochemiczne barwników asymilacyjnych. Ekstrakcja barwników asymilacyjnych roślin ozdobnych. Reakcja chlorofilu z kwasami – aspekty praktyczne.

Wpływ światła na tworzenie się barwników asymilacyjnych w liściach trawy. Wpływ natężenia napromieniowania na intensywność fotosyntezy róży – pomiar za pomocą analizatora CO2.

Oddychanie. Porównanie oddychania nasion kilku gatunków roślin ozdobnych - suchych, napęczniałych i kiełkujących – pomiar analizatorem CO2. Wpływ temperatury na intensywność oddychania.

Gospodarka mineralna roślin. Wpływ zasolenia roztworu glebowego na kiełkowanie nasion i wzrost siewek traw. Niezbędność składników mineralnych dla roślin (objawy niedoboru makro- i mikroskładników).

Wzrost roślin. Metody pomiaru intensywności wzrostu roślin. Wpływ światła, temperatury i długotrwałego niedoboru tlenu na intensywność wzrostu kilku gatunków roślin ozdobnych.

Wzrost roślin c.d. Wykazanie zjawiska dominacji wierzchołkowej na przykładzie aloesu i pelargonii. Wpływ auksyn na wzrost wydłużeniowy pędu i korzeni. Wpływ etylenu na tworzenie warstewki odcinającej liści u fikusa. Wpływ regulatorów wzrostu na ukorzenianie sadzonek trzykrotki.

Rozwój roślin. Wpływ temperatury i tlenu na kiełkowanie nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych. Nieprzepuszczalność okrywy nasiennej i endogenne inhibitory jako wewnętrzne przyczyny zahamowania kiełkowania nasion (podstawy zabiegów praktycznych). Przyspieszanie rozwoju pąków wybranych gatunków drzew i krzewów.

Wykazanie zjawiska allelopatii: wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion. Wpływ temperatury na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych w liściach begonii i bluszczu – oznaczenie metodą spektrofotometryczną.

Fototropizm i geotropizm pędu i korzenia. Chemotropizm korzeni. Podsumowanie zajęć i zaliczenie semestru.

Literatura:

Kopcewicz J., Lewak S., 2009. Fizjologia roślin. Wprowadzenie. Wyd. PWN, Warszawa

Kozłowska M., 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. Wyd. PWRiL, Poznań

Kopcewicz J., Lewak S., 2012. Fizjologia roślin. Wyd. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia procesy fizjologiczne przebiegające w roślinach, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii

Wyjaśnia oraz ilustruje zależności poszczególnych procesów fizjologicznych od czynników środowiskowych

Rozpoznaje i opisuje poszczególne etapy biologii roślin

Ma ogólną wiedzę na temat zależności między roślinami a innymi organizmami żywymi oraz wynikających z nich praktycznych problemów w funkcjonowaniu roślin w terenach zieleni

Prezentuje ogólną wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne

Ma ogólną wiedzę o roli i wymaganiach siedliskowych roślin ozdobnych. Wyjaśnia, w jakim stopniu nieoptymalne czynniki środowiskowe wpływają na fizjologię rośliny, poszukuje sposobów optymalizacji tych czynników mając na względzie poprawę jakości życia

Umiejętności

Wykazuje się umiejętnością wyszukiwania danych literaturowych w celu uzasadnienia wyników eksperymentów

Wykonuje proste eksperymenty badawcze związane z funkcjonowaniem roślin ozdobnych, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski z samodzielnie przeprowadzonych badań

Analizuje zjawiska będące efektem działalności człowieka wpływające na zmiany stanu środowiska naturalnego i umie zastosować te wiedzę w praktyce

Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w formie werbalnej i pisemnej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

Ma świadomość hierarchii zadań, odpowiedzialności za pracę własną, wykazuje gotowość podporządkowania się pracy w zespole oraz odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Posiada znajomość ryzyka i potrafi ocenić skutki podejmowanych decyzji w zakresie sztuki ogrodowej

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.