Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.FIR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przebiegiem oraz możliwościami regulacji najważniejszych procesów fizjologicznych w roślinach, takich jak: gospodarka wodna i mineralna roślin, fotosynteza, fotorespiracja, oddychanie, wzrost roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych fitohormonów, rozwój roślin, mechanizmy foto- i termoindukcji kwitnienia, wpływ czynników stresowych na rośliny. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych przebiegających w roślinach, wzajemnych powiązań tych procesów ze sobą oraz modyfikacji w zmieniających się warunkach środowiska, a także rozumienie procesów fizjologicznych pod kątem możliwości optymalizacji wzrostu i rozwoju roślin.

Pełny opis:

Wprowadzenie: tematyka zajęć, literatura, wymagania do zaliczenia. Gospodarka wodna roślin. Właściwości fizykochemiczne wody i jej znaczenie dla roślin. Zjawiska imbibicji, dyfuzji, osmozy i ich znaczenie w gospodarce wodnej roślin. Parametry osmotyczne komórki roślinnej. Pobieranie, dystrybucja i transpiracja wody przez rośliny oraz wpływ czynników glebowych i klimatycznych na te procesy. Mechanizm ruchu aparatów szparkowych u roślin. Czynne pobieranie wody przez rośliny – mechanizm i znaczenie

Fotosynteza. Rodzaje i udział barwników fotosyntetycznych w procesie. Faza świetlna i faza wiązania dwutlenki węgla – istota przebiegu i znaczenie. Rośliny typu C3 i C4. Czynniki zewnętrzne, wpływające na intensywność fotosyntezy (światło, dwutlenek węgla, temperatura, tlen, woda, zanieczyszczenia powietrza i gleby, nawożenie), z wyszczególnieniem możliwości regulacji tymi czynnikami w uprawach ogrodniczych. Fotorespiracja – istota, znaczenie i czynniki modyfikujące proces

Oddychanie roślin. Rodzaje, lokalizacja i znaczenie procesu oddychania dla organizmu roślinnego. Ogólna charakterystyka przemian oddechowych u roślin i ich powiązania z przemianami podstawowych związków organicznych. Czynniki mające wpływ na oddychanie: tlen, temperatura, CO2, woda, światło, dostępność składników mineralnych, możliwości ich regulacji. Alternatywne drogi przemian oddechowych

Fizjologia mineralnego żywienia roślin. Pobieranie składników mineralnych przez rośliny i mechanizmy oraz czynniki sterujące tym procesem. Asymilacja azotu w roślinach. Funkcje fizjologiczne oraz objawy niedoborów najważniejszych pierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem roślin ogrodniczych

zrost roślin. Definicja i dynamika wzrostu w ontogenezie roślin. Zewnętrzne czynniki wpływające na wzrost, fotomorfogeneza. Wewnętrzne czynniki wzrostu, fitohormony (auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy, etylen i inne). Mechanizm działania fitohormonów. Syntetyczne regulatory wzrostu i ich zastosowanie w ogrodnictwie – przykłady. Formy i udział fitochromu w zjawiskach wzrostu i rozwoju roślin

Ruchy roślin. Definicja, klasyfikacja i znaczenie ruchów roślin. Ruchy lokomotoryczne, autonomiczne, higroskopowe, tropizmy i nastie. Mechanizmy ważniejszych ruchów roślin

Rozwój roślin - definicja i główne etapy rozwoju roślin – cechy charakterystyczne (rozwój wegetatywny i generatywny). Fazy i kontrola kwitnienia, fotoperiodyczna i termiczna indukcja kwitnienia. Wieloczynnikowy model indukcji kwitnienia. Zjawiska korelacyjne w rozwoju roślin

Starzenie się roślin – poszczególnych organów i całego organizmu. Objawy starzenia, procesy towarzyszące, mechanizm. Opadanie liści, owoców, kwiatów. Możliwości sterowania procesem starzenia. Spoczynek nasion i pąków – mechanizmy wchodzenia i wychodzenia ze stanu spoczynku

Opadanie liści, owoców, kwiatów. Możliwości sterowania procesem starzenia. Spoczynek nasion i pąków – mechanizmy wchodzenia i wychodzenia ze stanu spoczynku

Reakcje roślin na czynniki stresowe. Podział czynników stresowych, rodzaje odporności. Główne reakcje roślin na stres niedoboru wody (bilans wodny, okresy krytyczne zapotrzebowania na wodę, mechanizmy osmoregulacji). Podstawowe reakcje roślin na stres wywołany niską temperaturą i zasoleniem. Istota aklimatyzacji roślin do niekorzystnych warunków środowiska. Podsumowanie przedmiotu

Reakcje roślin na czynniki stresowe. Podział czynników stresowych, rodzaje odporności. Główne reakcje roślin na stres niedoboru wody (bilans wodny, okresy krytyczne zapotrzebowania na wodę, mechanizmy osmoregulacji). Podstawowe reakcje roślin na stres wywołany niską temperaturą i zasoleniem. Istota aklimatyzacji roślin do niekorzystnych warunków środowiska. Podsumowanie przedmiotu

Pęcznienie i dyfuzja. Różnice w stopniu i szybkości pęcznienia nasion o różnym składzie chemicznym. Wpływ stężenia roztworów na szybkość pęcznienia. Wpływ rodzaju roztworu dyfundującego na szybkość dyfuzji. Szybkość dyfuzji w zależności od gęstości ośrodka

Osmoza. Wykazanie zjawiska osmozy. Określenie wielkości potencjału osmotycznego komórek metodą plazmolizy granicznej. Określenie wielkości potencjału wody tkanki roślinnej

Gospodarka wodna roślin. Oznaczanie procentowej zawartości wody w różnych organach rośliny. Oznaczanie intensywności transpiracji i ilości wody pobranej za pomocą potetometru. Metody oznaczania stopnia rozwartości aparatów szparkowych. Oznaczanie rozwartości szparek metodą kolodionową. Wykazanie ciągłości przestworów komórkowych. Wykazanie zjawiska gutacji. Pomiar parcia korzeniowego

Wzrost roślin. Metody pomiaru intensywności wzrostu roślin. Wpływ światła na wzrost roślin. Wpływ temperatury na intensywność wzrostu roślin. Wpływ długotrwałego niedoboru tlenu na rośliny wyższe

Rozwój roślin. Wpływ czynników zewnętrznych na kiełkowanie nasion. Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion. Wpływ tlenu na kiełkowanie nasion. Nieprzepuszczalność okrywy nasiennej i endogenne inhibitory jako wewnętrzne przyczyny zahamowania kiełkowania nasion. Przyspieszanie rozwoju pąków wybranych gatunków drzew i krzewów

Reakcje roślin na stres. Allelopatia. Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion. Wpływ temperatury na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych – oznaczenie metodą spektrofotometryczną

Ruchy roślin. Fototropizm pędu i korzenia. Geotropizm pędu i korzenia. Chemotropizm korzeni. Szczegółowe podsumowanie zajęć. Zaliczenie semestru

Literatura:

Fizjologia roślin. Wprowadzenie - Kopcewicz J., Lewak S. PWN Warszawa 2009

Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych - Kozłowska M. PWN Warszawa 2007

Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych - skrypt cz I i II- Piskornik Z.Wydawnictwo AR w Krakowie kraków 1994

Fizjologia roślin - Kopcewicz J., Lewak S. PWN Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student definiuje podstawowe procesy fizjologiczne w komórkach roślinnych.

Rozpoznaje i opisuje poszczególne etapy biologii rozwoju roślin.

Wyjaśnia zależności poszczególnych procesów fizjologicznych od czynników środowiskowych oraz określa możliwości regulacji tych czynników w zakresie produkcji ogrodniczej. Ilustruje, w jaki sposób czynniki środowiskowe modyfikują procesy fizjologiczne roślin.

Tłumaczy wewnętrzne mechanizmy regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz podaje możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce ogrodniczej.

Umiejętności

Wykonuje proste zadania badawcze, potrafi pracować indywidualnie i w zespole

Argumentuje w formie pisemnej uzyskane wyniki eksperymentu. Potrafi opisać i prawidłowo zinterpretować rezultaty eksperymentu

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję roślin leczniczych

Kompetencje społeczne:

Docenia świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

Przestrzega zasad pracy laboratoryjnej (w przyszłości - etyki zawodowej)

Posiada znajomość ryzyka w zakresie niewłaściwie podejmowanych decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo, aktywność w czasie dyskusji zdefiniowanego problemu (50%)

Ćwiczenia: sprawdzian wiedzy, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń, projektu, zaangażowane w czasie dyskusji zdefiniowanego problemu (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)