Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.BIM.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami procesów biologicznych – w szczególności zjawisk genetycznych.

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia związane z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej w komórkach pro- i eukariotycznych. Szczególny nacisk położono na aspekt regulacyjny omawianych procesów. Poszczególne zagadnienia są także rozpatrywane w kontekście ewolucyjnym, który spaja przekazywane treści. Omawiane jest także znaczenie organizmów modelowych we współczesnej biologii. Oddzielny blok wykładów poświęcony jest warsztatowi biologii molekularnej, co stanowi uzupełnienie wiedzy zdobywanej w czasie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, a ich celem jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analizy kwasów nukleinowych. Tematyka ćwiczeń obejmuje preparatykę, techniki elektroforetyczne i hybrydyzacyjne oraz amplifikację DNA i analizę danych sekwencyjnych.

Pełny opis:

Wykłady - tematyka zajęć:

Budowa i własności makrocząsteczek biologicznych

Organizacja genomów

Replikacja DNA

Transkrypcja u organizmów prokariotycznych

Transkrypcja u organizmów eukariotycznych

Translacja

Mutageneza i reparacja DNA

Rekombinacja i ruchome elementy genetyczne

Dziedziczenie pozajądrowe

Podstawy genetyczne procesów rozwojowych

Molekularne aspekty wybranych procesów i zjawisk

Molekularne podstawy ewolucji

Praktyczne wykorzystanie osiągnięć biologii molekularnej

Metodyka biologii molekularnej

Ćwiczenia - tematyka zajęć:

Infekcja bakterii Escherichia coli fagiem M13

Izolacja jednoniciowego DNA bakteriofaga M13

Elektroforeza DNA w żelu agarozowym i poliakrylamidowym

Komputerowa analiza sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych

Izolacja całkowitego genomowego DNA z materiału roślinnego

Amplifikacja sekwencji mikrosatelitarnych metodą PCR

Analiza elektroforetyczna produktów PCR. Trawienie restrykcyjne preparatów DNA

Hybrydyzacja Southern – transfer kapilarny i detekcja sygnałów

Literatura:

Podstawowa:

Turner PC i in. (2019) Biologia molekularna – krótkie wykłady, wyd. 3, PWN, Warszawa

Brown T (2012) Introduction to genetics – a molecular approach. Wyd. 1. Garland Science

Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST (2011) Lewin’s genes X. Wyd. 10. Jones and Bartlett Publishers

Uzupełniająca:

Brown TA (2016) Genomy. Wyd. 2, PWN

Russell PJ (2013) iGenetics: Pearson new international edition. wyd. 3, Pearson Education Limited

Trends in Genetics, Elsevier (czasopismo)

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

podstawowe cechy makrocząsteczek biologicznych i genomów

procesy obejmujące przepływ informacji genetycznej w komórce

procesy prowadzące do powstania zmienności genetycznej

podstawy dziedziczenia pozajądrowego

podłoże molekularne wybranych procesów – w tym procesów rozwojowych

główne etapy ewolucji molekularnej

przykłady praktycznego wykorzystania osiągnięć biologii molekularnej

najpowszechniej wykorzystywane metody biologii molekularnej

Umiejętności - potrafi:

przygotować preparaty DNA genomowego i fagowego

przeprowadzić elektroforezę DNA w żelu agarozowym i poliakrylamidowym

wykonać proste modyfikacje genetyczne komórek bakteryjnych i oszacować ich efektywność

wykorzystać amplifikację i hybrydyzację DNA oraz zinterpretować wyniki tych eksperymentów

posługiwać się wybranymi programami komputerowymi do analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

pracy w zespole

przestrzegania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie pytań testowych; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 65%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych – udział w ocenie końcowej modułu 15%,

- z 2 kolokwiów z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna za min. 51% punktów) – udział w ocenie końcowej modułu 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Alicja Macko-Podgórni, Julia Rutkowska, Agnieszka Sutkowska, Marek Szklarczyk, Kamil Szymonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Agnieszka Sutkowska, Marek Szklarczyk, Tomasz Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Agnieszka Sutkowska, Marek Szklarczyk, Kamil Szymonik, Tomasz Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Magdalena Simlat, Katarzyna Stelmach-Wityk, Agnieszka Sutkowska, Marek Szklarczyk, Kamil Szymonik, Tomasz Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)