Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa winorośli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.UWI.NM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa winorośli
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami uprawy winorośli oraz klasyfikacja win.

Tematyka wykładów ma na celu zapoznanie studentów z historią uprawy winorośli w Europie i na Świecie, sztuką produkcji win jakościowych. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zakładania winnic w Polsce. Tematyka ćwiczeń dotyczy problemów uprawy winorośli, praktyczne ćwiczenia z cięcia i formowania krzewów, zapoznania się z odmianami oraz zapoznanie się z klasyfikacją win.

Pełny opis:

Wino i cywilizacja.

Systematyka i budowa krzewu winorośli. Wymagania klimatyczne i glebowe winorośli.

Dobór odmian i systemy uprawy winorośli.

Winifikacja, dojrzewanie win, skład chemiczny.

Regiony uprawy winorośli w Europie i na świecie. Przepisy dotyczące zakładania winnic w Polsce, klasyfikacja win.

Problemy uprawy winorośli – metody prowadzenia krzewów, stosowanie herbicydów i środki ochrony.

Cięcie winorośli – przeprowadzenie cięcia krzewów różnymi metodami w zależności od sposobu prowadzenia. Dobór odmian – porównanie siły wzrostu krzewów i ocena zdrowotności 15 odmian winorośli.

Zapoznanie z zasadami opisu etykiet winiarskich oraz ich odczytywanie.

Klasyfikacja win Europejskich i Nowego Świata, ocena organoleptyczna.

Literatura:

1. Lisek J., 2007. Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej. Hortpress

2. Myśliwiec R., 1992. Ogród winoroślowy.

3. Zeszyty pomologiczne winorośl – J. Lisek, Skierniewice 1995

4. Bińczyk M., Bońkowski W., 2003. Wina Europy 2003/2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje zagadnienia dotyczące historyczno kulturowego podłoża uprawy winorośli

Opisuje biologię wymagania uprawowe i potencjał gospodarczy uprawy winorośli

Charakteryzuje najważniejsze szczepy winorośli

Opisuje wartości substancji biologicznie czynnych zawartych w winogronach

Charakteryzuje najważniejsze procesy winifikacji

Umiejętności

Dokonuje właściwego doboru odmian do uprawy w danym rejonie, zna podstawy agrotechniczne uprawy winorośli

Analizuje uwarunkowania klimatyczno glebowe pod kątem uprawy winorośli

Rozpoznaje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli

Analizuje technologię wyrobu wina w zależności od gatunku i rejonu uprawy

Kompetencje społeczne-

Tłumaczy potrzebę przekazywania wiedzy w zakresie uprawy winorośli

Tłumaczy w środowisku zasady klasyfikacji i kultury picia wina

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)