Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SZL.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy-obowiązkowy

Pełny opis:

W.

Historia szkółkarstwa, warunki przyrodnicze i organizacja gospodarstw szkółkarskich. Stan szkółkarstwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju.

Rozmnażanie generatywne roślin wieloletnich Zakładanie nasadzeń matecznych do pozyskiwania nasion, zrazów i podkładek wegetatywnych. Produkcja zdrowego materiału szkółkarskiego.

Rozmnażanie autowegetatywne i ksenowegetatywne roślin drzewiastych. Nowe podkładki dla drzew. Rozmnażanie przez szczepienie i okulizację. Zjawisko niezgodności. Wzajemny wpływ komponentów szczepienia.

Prowadzenie szkółki w poszczególnych latach. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w szkółkach

Uprawa gleby przed założeniem mateczników i szkółki oraz w czasie ich prowadzenia. Wymagania pokarmowe i

nawożenie szkółek i mateczników."

Logistyka w szkółkarstwie: wykopywanie, sortowanie, przechowywanie, pakowanie i transport materiału szkółkarskiego.

Maszyny i urządzenia stosowane w nowoczesnym gospodarstwie szkółkarskim.

Przepisy prawne regulujące produkcję szkółkarską.

CW

Rozmnażanie generatywne roślin drzewiastych. Rozpoznawanie, wydobywanie nasion, badanie czystości i żywotności nasion, stratyfikacja nasion, wysiew, pielęgnacja, wykopywanie i sortowanie podkładek generatywnych.

Rozmnażanie autowegetatywne: podział, odkłady. Odejmowanie podkładek w mateczniku, sortowanie i przechowywanie podkładek wegetatywnych. Sadzonkowanie: rodzaje sadzonek, technologia produkcji. Pielęgnacja młodzieży.

Rozmnażanie ksenowegetatywne: prowadznie zraźnika, pozyskiwanie zrazów, szczepienie i okulizacja drzew, krzewów.

Zakładanie i prowadzenie szkółki gruntowej i kontenerowej: wyposażenie, strategie produkcyjne

Rozpoznawanie gatunków i odmian szlachetnych, typów podkładek w stanie bezlistnym i ulistnionym

Inwentaryzacja szkółki, przygotowanie do kwalifikacji, wypełnianie sokumentacji szkółki, praktyczne przeprowadzenie kwalifikacji materiału szkółkarskiego.

Wyjazd/ćwiczenia terenowe - zwiedzanie wybranego gospodarstwa szkółkarskiego

Literatura:

Podstawowa "

Hartmann H.T. i in. 2002. Plant Propagation. Principles and Practices, Prentice Hall, Upper

Saddle River, USA."

"Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 2001. Rozmnażanie drzew i krzewów

liściastych, PWN, Warszawa"

Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca

Szkółkarstwo - dwumiesięcznik, PlantPress

Czynczyk A. 2002. Szkółkarstwo sadownicze, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza- zna i rozumie

stan i perspektywy produkcji szkółkarskiej oraz możliwości prowadzenia tego typu produkcji w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych

możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego

metody zakładania, prowadzenia i pielęgnacji szkółki, matecznika, zraźnika oraz plantacji nasiennej

przepisy prawne normalizujące produkcję szkółkarską

nowoczesne technologie rozmnażania wykorzystywane w produkcji materiału nasadzeniowego

Umiejętności - potrafi

rozpoznać gatunki drzewiaste owocowe i ozdobne w stanie bezlistnym, rozpoznaje typy podkładek

identyfikować, analizować i modyfikować zjawiska wpływające na produkcję szkółkarską oraz jakość materiału szkółkarskiego

rozmnażać rośliny wieloletnie z wykorzystaniem optymalnie dobranych technik

wykonać lustrację szkółki, określić zagrożenia, przygotować dokumentację niezbędną do prowadzenia szkółki

"planować i organizować pracę indywidualą oraz w zespole "

Kompetencje społeczne - jest gotów do

krytycznej oceny własnej wiedzy oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie projektu szkółki, aktywność w czasie dyskusji nad zdefiniowanym problemem, test jednokrotnego wyboru (50% udziału w ocenie końcowej)

egzamin pisemny (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)