Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo sadownicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SZK.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo sadownicze
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Historia szkółkarstwa, warunki przyrodnicze i organizacja gospodarstw szkółkarskich. Stan szkółkarstwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju

Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych Zakładanie nasadzeń matecznych do pozyskiwania nasion, zrazów i podkładek wegetatywnych. Produkcja zdrowego materiału szkółkarskiego

Rozmnażanie wegetatywne roślin sadowniczych. Nowe podkładki drzew owocowych Rozmnażanie przez szczepienie i okulizację Niezgodność. Wzajemny wpływ komponentów szczepienia

Prowadzenie szkółki w poszczególnych latach. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w szkółkach

Uprawa gleby przed założeniem mateczników i szkółki oraz w czasie ich prowadzenia. Wymagania pokarmowe i nawożenie szkółek i mateczników

Wykopywanie, sortowanie, przechowywanie, pakowanie i transport materiału szkółkarskiego. Rozmnażanie roślin jagodowych, leszczyny i orzecha włoskiego. Przepisy prawne regulujące produkcję szkółkarską

Maszyny i narzędzia stosowane w produkcji szkółkarskiej

Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Wydobywanie nasion, badanie czystości i żywotności nasion, stratyfikacja nasion, wysiew. Rozmnażanie wegetatywne roślin sadowniczych. Szczepienie i okulizacja podkładek. Ścinanie podkładek w szkółce, czopowe i bezczopowe prowadzenie okulantów. Cięcie drzew w sadzie matecznym do pozyskiwania zrazów. Odejmowanie podkładek w mateczniku, sortowanie i dołowanie mateczników. Sadzenie podkładek w szkółce. Pielęgnacja, cięcie i formowanie okulantów w szkółce. Cięcie i formowanie drzewek dwuletnich. Otrzymywanie drzewek dwuletnich z jednoroczną koronką

Przeprowadzanie lustracji szkółki, określanie progów zagrożenia występujących chorób i szkodników, opracowanie programu ochrony szkółki. Określenie występujących chwastów w szkółce oraz opracowanie programu ich zwalczania

Rozpoznawanie gatunków i odmian w stanie ulistnionym oraz rozpoznawanie podkładek

Inwentaryzacja szkółki, przygotowanie szkółki do kwalifikacji, wypełnianie dokumentacji szkółki, praktyczne przeprowadzenie kwalifikacji materiału szkółkarskiego

Literatura:

Hartmann H.T. i in. 2002. Plant Propagation. Principles and Practices, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA.

Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL, Warszawa.

Czynczyk A. 2002. Szkółkarstwo sadownicze, PWRiL, Warszawa.

Szkółkarstwo - dwumiesięcznik,

Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 2001. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych, PWN, Warszawa.

Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych oraz użytkowych, PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

stan i perspektywy produkcji szkółkarskiej oraz możliwości prowadzenia tego typu produkcji w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych

możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego

metody zakładania i pielęgnacji szkółki, matecznika, zraźnika oraz plantacji nasiennej

przepisy prawne normalizujące produkcję szkółkarską

nowoczesne technologie rozmnażania wykorzystywane w produkcji materiału nasadzeniowego

umiejętności - potrafi

rozpoznać gatunki drzew i krzewów owocowych w stanie bezlistnym, rozpoznaje typy podkładek

identyfikować i analizować zjawiska wpływające na produkcję szkółkarską oraz jakość materiału szkółkarskiego

rozmnażać rośliny wieloletnie z wykorzystaniem optymalnych technik

wykonać lustrację szkółki, określić zagrożenia, przygotować niezbędną dokumentację do prowadzenia szkółki

kompetencje społeczne - jest gotów do

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (50% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie projektu szkółki, raportu, aktywność w czasie dyskusji zdefiniowanego problemu, test jednokrotnego wyboru (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)