Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy botaniki roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PBR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki roślin leczniczych
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wybrane działy botaniki ogólnej i systematycznej, dotyczące roślin użytkowanych w lecznictwie i zdrowym odżywianiu. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o tej grupie roślin od poziomu organellowego, poprzez histologiczny, do organowego, ze szczególnym naciskiem na układ sekrecyjny (egzo- i endo-). Student pozna pojęcie surowca roślinnego oraz podstawy systemu botanicznego i zasady nomenklatury botanicznej. Przegląd taksonomiczny obejmie główne taksony roślin leczniczych od Schizophyta (Cyanophyceae) do Magnoliophytinae, występujące we florze polskiej (na naturalnych stanowiskach) z uwzględnieniem roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem – objętych prawną ochroną. Student nauczy się rozpoznawać powyższe taksony na podstawie morfologicznych cech diagnostycznych (korzystając z kluczy do oznaczania roślin) – na ćwiczeniach terenowych, oraz na podstawie cech anatomicznych – na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pełny opis:

Krótki rys historyczny rozwoju badań botaniczno-farmaceutycznych. Podstawy identyfikacji materiału roślinnego

Organografia: pęd, korzeń, trwałość roślin, formy wzrostu

Histogeneza, budowa tkanek, struktury tkankowe o znaczeniu diagnostycznym

Struktury komórkowe o znaczeniu diagnostycznym

Roślinne substancje chemiczne – miejsca ich występowania w organach, tkankach i organellach komórkowych

Podstawy taksonomii roślin, współczesne metody badań taksonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem chemotaksonomii

Ogólne tendencje ewolucyjne w rozwoju wegetatywnym i generatywnym roślin, rozmnażanie roślin lądowych. Biologia rozsiewania nasion i owoców

Modyfikujące warunki środowiska, grupy ekologiczne roślin

Przegląd taksonów roślin ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki rzadkie i zagrożone.

Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i przyporządkowywanie ich do taksonów flory jesiennej – charakterystyka rodzin botanicznych obejmujących rośliny lecznicze

Obserwacje mikroskopowe na poziomie organellowo – komórkowym, identyfikacja struktur o znaczeniu diagnostycznym, Obserwacje mikroskopowe preparatów anatomicznych różnych, typowych organów roślinnych – identyfikacja tkanek o znaczeniu diagnostycznym

Układ sekrecyjny

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Przegląd głównych przedstawicieli taksonów roślin od Schizophyta po Magnoliophytinae

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zajęcia terenowe – poznawanie roślin w środowisku naturalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny chronione, rzadkie i zagrożone.

Literatura:

Botanika t. I. Morfologia - Szweykowska A., Szweykowski J. - PWN Warszawa 2003

Botanika t. II. Anatomia - Szweykowska A., Szweykowski J., - PWN Warszawa 2003

Botanika - Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B. - PWN Warszawa 1995

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych - hejnowicz Z., PWN Warszawa 2002

Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, skrypt - Pojnar E. (red.) - Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 1999

Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin - Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B.- PWN Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia różnorodność anatomiczną i morfologiczną w obrębie różnych taksonów roślinnych

Opisuje ogólne zasady i metody rozmnażania roślin

Opisuje przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin

Kwalifikuje rośliny lecznicze do podstawowych taksonów

Charakteryzuje cechy budowy komórek i tkanek o znaczeniu diagnostycznym

Docenia rolę roślin, w tym leczniczych, w środowisku naturalnym i antropogenicznym

Odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości – zgodnie z kierunkiem studiów

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczno-zielarską

Identyfikuje, na podstawie budowy morfologicznej i anatomicznej, najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, grupy roślin

Potrafi ocenić możliwość wykorzystania praktycznego materiału roślinnego z naturalnych zasobów środowiskowych, a także zna różne sposoby ich rozmnażania

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin

Rozróżnia sposoby propagacji roślin i ocenia ich możliwości zastosowań praktycznych

Kompetencje spoleczne

Docenia rolę roślin leczniczych w środowisku przyrodniczym naturalnym i antropogenicznym

Przewiduje konsekwencje pozyskiwania materiału roślinnego ze stanowisk naturalnych dla środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

721 demonstracja praktycznych umiejętności

101 sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)