Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.GRI.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kształcenie w studentach osobowości inżyniera poprzez nabycie podstawowej wiedzy z zakresu grafiki inżynierskiej: umiejętności odwzorowania elementów przestrzennych w trójwymiarowej przestrzeni rzutowej, wykonywania szkiców, rysunków z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania projektowania oraz czytania dokumentacji technicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Omówienie istoty grafiki inżynierskiej, normalizacji języka i reguł. Zapoznanie studentów z systemem oznaczeń elementów graficznych. Ćwiczenie w rozpoznawaniu oznaczonych obiektów. Zapoznanie studentów z interfejsem programu wspomagającego projektowanie AutoCAD firmy Autodesk, Omówienie zasad pracy w programie, ćwiczenie pracy w programie w trybie interakcyjnym.

- Omówienie układów współrzędnych i rodzajów współrzędnych w programie AutoCAD. Ćwiczenie rysowania krawędziowego modelu bryły w 3D na podstawie rzutu aksonometrycznego. Omówienie definicji rzutu, rodzajów rzutów, definicji rzutni, kartezjańskiego układu współrzędnych oraz układu rzutni Monge”a

- Omówienie normalnego układu rzutów, metody europejskiej rozmieszczenia rzutów prostokątnych. Odwzorowanie w 3D w programie AutoCAD bryły z jej rzutów w rozszerzonym układzie Monge’a. Wiązanie LUW ze ściankami bryły.

- Zapoznanie studentów z zasadami rysunku technicznego maszynowego (wymiary arkuszy, podziałki, rodzaje linii, pismo techniczne), rodzajami rysunków technicznych. Omówienie rodzajów obiektów w programie AutoCAD: modele krawędziowe (siatki), ściankowe (powierzchnie), bryły ACID. Rysowanie przykładów powierzchni obrotowych, prostych brył i brył złożonych przy pomocy operacji logicznych.

- Omówienie definicji widoku, przekroju i kładu, rodzajów przekrojów i kładów. Zapoznanie się z przykładami oznaczania i kreskowania przekrojów. Wykonanie w AutoCAD przekrojów i kładów bryły (dwoma sposobami).

- Zapoznanie się z przykładami i oznaczeniami przerwań, urwań i wyrwań. Omówienie elementów wymiaru i zasad wymiarowania. Wykonanie w AutoCAD układu rzutów płaskich bryły z rozmieszczeniem jak w metodzie europejskiej. Zwymiarowanie rzutów.

- Wykonanie w AutoCad przykładów wymiarowania przekrojów brył z użyciem różnych rodzajów wymiarów. Zapoznanie się z przykładami oznaczeń chropowatości i falistości powierzchni oraz rodzajami i przykładami połączeń części maszynowych.

- Weryfikacja wiedzy teoretycznej.

Literatura:

Podstawowa:

PN-EN ISO 5456-1. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN ISO 5456-2. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2: Przedstawianie prostokątne

PN-EN ISO 3098-0. Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 5455. Rysunek Techniczny. Podziałki

PN-EN ISO 5457. Dokumentacja techniczna wyrobu. Wymiary i układ arkuszy rysunkowych.

PN-ISO 128-24. Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 24: Linie na rysunkach technicznych maszynowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- system oznaczeń elementów graficznych.

- zagadnienia z zakresu rzutów, rzutni, układów współrzędnych, rodzajów współrzędnych i lokalnych układów współrzędnych

- zasady rysunku technicznego oraz rodzaje rysunków technicznych i ich przeznaczenie.

- zagadnienia z zakresu rozróżnia widoków, przekrojów i kładów oraz sposoby ich oznaczania i kreskowania.

- sposoby oznaczania przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn.

- zasady wymiarowania tworów technicznych.

- filozofię pracy w programie AutoCAD.

Umiejętności - potrafi:

- rozpoznać obiekt graficzny na podstawie oznaczenia znakowego

- narysować w programie AutoCAD obiekt przestrzenny krawędziowy na podstawie rzutu aksonometrycznego lub na podstawie rzutów na rzutnię Monge’a.

- narysować w programie AutoCAD średnio skomplikowane bryły złożone oraz powierzchnie obrotowe.

- wykonać rzuty, przekroje i kłady obiektów przestrzennych przy pomocy programu AutoCAD

- zinterpretować rysunek techniczny rozpoznając przerwania, urwania, wyrwania oraz połączenia części urządzeń technicznych.zinterpretować rysunek techniczny rozpoznając przerwania, urwania, wyrwania oraz połączenia części urządzeń technicznych.zinterpretować rysunek techniczny rozpoznając przerwania, urwania, wyrwania oraz połączenia części urządzeń technicznych.

- zwymiarować rzut lub przekrój elementu przy pomocy programu AutoCAD.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- refleksji na temat normalizacji tworów technicznych oraz dokumentacji.

- współpracy z projektantem urządzeń technicznych w zakresie tworzenia i dokumentacji projektów urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań i eksperymentów biotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy, demonstracja praktycznych umiejętności (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Heród
Prowadzący grup: Anna Heród
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Heród
Prowadzący grup: Anna Heród
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Richter
Prowadzący grup: Mateusz Richter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Richter
Prowadzący grup: Mateusz Richter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)