Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.GLE.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Czynniki glebotwórcze. Występowanie i charakterystyka najważniejszych skał glebotwórczych (magmowych, metamorficznych i osadowych). Procesy glebotwórcze.

Wietrzenie skał i minerałów – uziarnienie, skład mineralny i chemiczny produktów wietrzenia i akumulacji. Struktura gleby. Główne cechy morfologiczne gleb. Główne poziomy genetyczne o poziomy diagnostyczne gleb.

Trójfazowy układ gleby – wpływ na kształtowanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Substancja organiczna gleby. Organizmy glebowe. Przemiany związków organicznych w glebie, rola próchnicy glebowej. Odczyn i rodzaje kwasowości gleby.

Właściwości sorpcyjne gleby. Budowa i skład kompleksu sorpcyjnego gleby, rodzaje sorpcji glebowej. Buforowość gleby.

Systematyka gleb Polski, bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i funkcje poza produkcyjne gleby. Oznaczanie składu mechanicznego gleby metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego. Agronomiczne kategorie gleb.

Fizyczne właściwości gleb i podłoży. Oznaczanie gęstości objętościowej, porowatości i pojemności powietrznej gleb mineralnych metodą cylinderka Kopeckiego. Oznaczanie gęstości podłoży organicznych metodą Bagg-Olsena. Woda w glebie – oznaczanie pojemności wodnych i przepuszczalności gleb.

Glebowa substancja organiczna. Oznaczanie zawartości próchnicy metoda Tiurina. Metoda wyżarzania. Oznaczanie wskaźnika wodoodporności agregatów glebowych metodą przesiewania na mokro wg Kullemana.

Właściwości sorpcyjne gleb. Oznaczanie pojemności sorpcyjnej gleb metodą Kappena. Kwasowość hydrolityczna. Oznaczanie kwasowości metodą Daikuhary.

Profile glebowe – systematyka i charakterystyka gleb.

Ćwiczenia terenowe – wykonanie odkrywki glebowej

Literatura:

Mocek A.2015.Gleboznawstwo. PWN Warszawa.

Zawadzki S. 2002. Podstawy gleboznawstwa. PWRiL Warszawa.

Uggla H. 1981. Gleboznawstwo rolnicze. PWN Warszawa.

Hillel D. 2012.Gleba w środowisku. PWN Warszawa.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusikiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN Warszawa.

Mizerski W. 2009.Geologia dynamiczna. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedzia - zna i rozumie

czynniki glebotwórcze, ważniejsze skały glebotwórcze oraz procesy glebotwórcze

główne cechy morfologiczne gleb, poziomy genetyczne i poziomy diagnostyczne gleb

właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, odczyn i rodzaje kwasowości gleby

glebową materię organiczną, funkcjonowanie organizmów glebowych, przemiany związków organicznych w glebie oraz rolę próchnicy glebowej

pojęcie sorpcji glebowej, budowę kompleksu sorpcyjnego gleby, rodzaje sorpcji glebowej

systematykę gleb Polski, bonitację gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb oraz funkcje pozaprodukcyjne gleby

umiejętności - potrafi

oznaczyć skład mechaniczny gleby metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego

oznaczyć gęstość objętościową, porowatość i pojemność powietrzną gleb mineralnych metodą cylinderka Kopeckiego oraz podłoży organicznych metodą Bagg-Olsena, a także oznaczyć pojemność wodną i przepuszczalność gleb

oznaczyć zawartość próchnicy w glebie (met. wyżarzania i Tiurina), a także oznaczyć wskaźnik wodoodporności agregatów glebowych metodą przesiewania na mokro wg Kullemana

oznaczyć pojemność sorpcyjną gleb metodą Kappena, kwasowość hydrolityczną i wymienną metodą Daikuhary

rozpoznać układ poziomów genetycznych w profilu glebowym oraz podać systematykę i charakterystykę gleb

Kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy w grupie i kierowania małym zespołem oraz wzięcia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie

oceny zagrożeń działalności rolniczej oraz wzięcia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo, przygotowanie eseju/prezentacji (70%)

przygotowanie do ćwiczeń, sprawdziany pisemne wiedzy, sprawozdania z prac laboratoryjnych (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Marlena Grzanka, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Sylwester Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)