Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka i genomika roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.GGR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka i genomika roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową i organizacją genomu u Procaryota i Eucaryota, prawami dziedziczności. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z molekularnymi podstawami dziedziczenia cech, prawami genetyki klasycznej i mutacjami. Studenci poznają aktualny stan wiedzy w zakresie analizy struktury i funkcji genomów roślinnych oraz narzędzia badawcze wykorzystywane w laboratoriach zajmujących się analizą genomu. Zajęcia z zakresu genomiki obejmują trzy bloki tematyczne prezentujące zagadnienia z zakresu genomiki strukturalnej, genomiki funkcjonalnej i genomiki porównawczej. Szczególny nacisk jest położony na bieżące zagadnienia badawcze z zakresu genomiki roślin wyższych oraz potencjalne możliwości ich praktycznego zastosowania.

Pełny opis:

Miejsce genetyki wśród nauk biologicznych i historia rozwoju. Wielkość i organizacja genomu u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Budowa i organizacja chromatyny i chromosomów. Kariotyp i jego cechy. Liczby i zespoły chromosomów

Cykl życiowy komórki. Podziały komórkowe – mitoza i mejoza. Starzenie się i śmierć komórek – podstawy genetyczne

Podstawy dziedziczności. Mendel i jego doświadczenia. Prawa Mendla. Mechanizm dziedziczenia i segregacja cech rodzicielskich. Odchylenia od praw Mendla

Chromosomowa teoria dziedziczenia. Determinacja płci. Cechy sprzężone z płcią. Grupy sprzężeniowe i dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach

Rekombinacja: przebieg, znaczenie i skutki genetyczne. Mapy chromosomowe. Metody mapowania genów. Lokalizacja genów w chromosomach

Dziedziczenie pozachromosomowe: plazmogeny, męska sterylność, dziedziczenie jądrowo- cytoplazmatyczne

Zmienność i mutacje. Rodzaje mutacji: genowe, chromosomowe, genomowe. Testy mutacyjne. Indukowanie mutacji. Mutacje somatyczne. Częstotliwość mutacji. Znaczenie mutacji w rolnictwie

Definicja genomiki, genomika strukturalna, genomika porównawcza, genomika funkcjonalna

Genomika strukturalna: metody sekwencjonowania genomów

Molekularna struktura genomu: sekwencje kodujące i niekodujące, centromery, telomery, powtórzenia tandemowe i rozproszone

Genomika funkcjonalna: identyfikacja sekwencji kodujących, ‘forward genetics’ i ‘reverse genetics’, analiza ekspresji genów

Genomika porównawcza: różnicowanie genomów, ewolucyjne aspekty genomiki, ewolucja genomów roślinnych

Jądro komórkowe. Mitoza i mejoza. Obserwacje mikroskopowe podziałów na preparatach trwałych, rozmazowych i zdjęciach spod mikroskopu

Podstawowa terminologia genetyczna. Interpretacja praw Mendla w oparciu o mejozę. Analiza dziedziczenia wybranych cech na podstawie przykładów i zadań. Segregacja cech rodzicielskich. Krzyżówka testowa

Odchylenia od praw Mendla - zmiany fenotypowych stosunków rozszczepień. Klasyfikacja działania genów na podstawie wyników rozszczepień w potomstwie oraz przewidywanie fenotypów zależnie od współdziałania par alleli (zadania)

Grupy sprzężeniowe. Dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach oraz sprzężonych z płcią. Rozwiązywanie zadań, gdy znane są genotypy rodziców oraz rozpoznawanie genotypów rodziców na podstawie analizy fenotypów potomstwa

Crossing over: obliczanie odległości pomiędzy genami i kolejności ułożenia genów na chromosomach na podstawie częstości rekombinantów. Mapy genetyczne

Rodzaje mutacji. Indukowanie aberracji chromosomowych i obserwacje na preparatach mikroskopowych. Testy mutageniczności. Allele wielokrotne – przykłady cech, determinacja grup krwi u ludzi

Bazy danych sekwencyjnych (GenBank), poszukiwanie sekwencji homologicznych (BLAST search)

Analiza sekwencji DNA in silico (narzędzia pozwalające na identyfikację otwartych ramek odczytu (ORF), intronów, rejonów promotorowych, itp.)

Wprowadzenie do pracy z edytorem sekwencji DNA BioEdit – podstawowe funkcje

Literatura:

Zarys genetyki - B. Rodkiewicz, G. Kerszman

Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo - C. Tarkowski

Genetyka molekularna - P. Węgleński (red.)

Genetyka dla rolników - S. Muszyński (red.)

Genetyka - A. Joachimiak

Genomy - T.A. Brown

Biologia - Salomon, Berg, Ville

Podstawy biologii komórki - Alberts, Bray, Johnson

Podstawy cytogenetyki roślin - S. Rogalska, J. Małuszyńska, M. Olszewska

Podstawy hodowli roślin ogrodniczych - B. Michalik, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1997

Hodowla roslin - Jassen M.,Wydawnictwa uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1999

Hodowla roślin z elementami biotechnologii - Michalik B. (red.) PWN Warszawa 2009

Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek - Baxevanis A.D., Ouellette B.F.F. (red.) PWN Warszawa 2004

Genetyka - P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Flechter

Biologia roślin - A.J Lack, D.E. Evans

Biologia molekularna - P.C. Turner i in.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje problematykę badawczą w obszarze genetyki klasycznej

Opisuje organizację genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Opisuje cykl komórkowy i charakteryzuje przebieg podziałów komórki

Definiuje prawa dziedziczenia

Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje mutacji

Definiuje problematykę badawczą w obszarach genomiki strukturalnej, funkcjonalnej i porównawczej

Opisuje strategie i technologie sekwencjonowania i adnotacji genomów

Wyjaśnia założenia metod identyfikacji rejonów kodujących i ich funkcji

Definiuje strukturę i funkcję ruchomych elementów genetycznych

Umiejętności

Analizuje i interpretuje sposoby dziedziczenia cech na podstawie przykładów i zadań

Interpretuje obrazy i zdjęcia mikroskopowe

Stosuje podstawowe narzędzia bioinformatyczne do analizy sekwencji DNA

Interpretuje wyniki analiz bioinformatycznych

Wykorzystuje zasoby internetowe online

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy

Potrafi współpracować w ramach zespołu

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

101 sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)