Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka i hodowla roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.GEN.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka i hodowla roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Budowa i organizacja genomu u Procaryota i Eucaryota, prawa dziedziczności. Zagadnienia związane z podstawami dziedziczenia cech, prawami genetyki klasycznej.

Zmienność i mutacje. Rodzaje mutacji: genowe, chromosomowe, genomowe. Transpozony. Naprawa DNA. Mutacje somatyczne. Częstotliwość mutacji. Znaczenie mutacji w rolnictwie

Zmienność genetyczna i środowiskowa, selekcja i postęp genetyczny

Biologia gatunku a hodowla roślin. Systemy krzyżowania roslin.

Konwencjonalne metody hodowli roślin. Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin:

Obserwacje mikroskopowe podziałów komórki

Interpretacja praw mendla. Analiza dziedziczenia wybranych cech. Odchylenia od praw Mendla

Dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach oraz sprzężonych z płcią

Rekombinacja cech i crossing-over, mapy genetyczne

Ocena materiału hodowlanego

Konwencjonalne metody hodowli. Hodowla odmian mieszańcowych.

Literatura:

Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii, PWN, Warszawa.

Fletcher i in., 2010. Krótkie wykłady – Genetyka

T.A. Brown. 2012. Genomy

"Solomon, Berg, Ville . Biologia

"

Muszyński S. (red.), 2000. Genetyka dla rolników

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawowe prawa genetyczne, definiuje problematykę w obszarze genetyki klasycznej i hodowli roslin, opisuje organizacje genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

prawa dziedziczenia, charakteryzuje rodzaje mutacji, opisuje cykl komórkowy i podziały komórki

kierunki hodowli i objaśnia sposoby postępowania przy różnych metodach hodowli

umiejętności - potrafi

analizować i interpretować sposoby dziedziczenia cech na podstawie przykładów i zadań, oraz wykorzystuje zasoby internetowe on-line

interpretuje obrazy i zdjecia mikroskopowe

oceniać materiał roślinny i sporządzać opis selekcji,

rozwiązać zadania z zastosowaniem praw genetyki klasycznej, posługiwać się metodami wykorzystywanymi w hodowli rośłin

Kompetencje społeczzne - jest gotów do

przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i testu (70% udziału w ocenie końcowej)

"Sprawdzian wiedzy w postaci zaliczeń poszczególnych części materiału, oraz pracy pisemnej na podstawie których uzyskują ocenę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna) (30% udziału w ocenie końcowej)

"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Małgorzata Czernicka, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Alicja Macko-Podgórni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus, Alicja Macko-Podgórni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Alicja Macko-Podgórni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)