Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.BOT.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością form morfologicznych i anatomicznych roślin, organografią, trwałością, inwazyjnością oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami klasyfikacji świata roślinnego i podstawami taksonomii. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako żywego, złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu, zależnie od warunków środowiska elastycznego (odwracalnego) lub plastycznego (nieodwracalnego). Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy, oceniać wytrzymałość i przydatność do różnych warunków środowiska antropogenicznego a korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Pozna więc botaniczne podstawy umożliwiające dalsze kształcenie – zgodne z sylwetką absolwenta

Pełny opis:

Zmiany anatomiczno-funkcjonalne roślin w wyniku apoptozy i starzenia się roślin

Zasady klasyfikacji świata roślinnego i podstawy taksonomii roślin

Ogólne tendencje ewolucyjne w budowie i rozmnażaniu roślin lądowych

Formy wzrostu roślin nasiennych, rozmnażanie generatywne i wegetatywne, biologia rozsiewania nasion i owoców

Modyfikujące warunki środowiska, grupy ekologiczne roślin; charakterystyka ważniejszych (rodzimych) rodzin botanicznych

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Anatomia porównawczo-przeglądowa organów i tkanek zgodnie z rozwojem ewolucyjnym roślin niższych

Przegląd głównych przedstawicieli gromad i klas roślin nagozalążkowych

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zajęcia terenowe – poznawanie roślin w środowisku naturalnym: podmiejskie tereny ruderalne i synantropijne, oraz tereny leśne i łąkowe (Szarów, Wola Radziszowska)

Literatura:

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia oraz t. II. Systematyka. PWN Warszawa

PAŁCZYŃSKI A., PODBIELKOWSKI Z., POLAKOWSKI B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

HEJNOWICZ Z.,2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa

Praca zbiorowa pod red. POJNARA E., 1980-1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

SZAFER W., KULCZYŃSKI S., PAWŁOWSKI B. 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje, stosując poprawną nomenklaturę botaniczną, budowę roślin

Wyjaśnia różnorodność anatomiczną i morfologiczną w obrębie różnych taksonów w zależności od sezonów wegetacyjnych

Opisuje ogólne zasady i metody rozmnażania roślin

Definiuje ogólne pojęcia stosowane w taksonomii roślin

Kwalifikuje rośliny do podstawowych taksonów

Charakteryzuje cechy budowy roślin charakterystyczne dla różnych środowisk

Znajduje zastosowanie roślin w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym

Odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości – zgodnie z kierunkiem studiów

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, grupy roślin

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin

Porównuje poziom organizacji morfologiczno-anatomicznej roślin w różnych warunkach siedliskowych i sezonach wegetacji

Ocenia możliwość zastosowania praktycznego różnych sposobów rozmnażania roślin i wykorzystania ich w planowanej przestrzeni

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym naturalnym i antropogenicznym

Przewiduje stan ewentualnego zagrożenia dla naturalnego środowisk

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)