Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agrometeorologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.AGM.SI.OOTXY.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrometeorologia
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klimatem traktowanym jako jeden z przyrodniczych czynników produkcji rolniczej i ogrodniczej. Tematyka zajęć obejmuje: budowę i skład atmosfery, procesy klimatotwórcze zachodzące w atmosferze ziemskiej i obejmujące obieg energii, obieg wody i cyrkulacja atmosfery z uwzględnieniem agrometeorologicznych aspektów procesów i czynników wpływających na kształtowanie klimatu i pogody, klimat Polski, elementy i zjawiska szkodliwe dla rolnictwa, wykorzystanie zasobów agroklimatycznych w ogrodnictwie, współczesne zmiany klimatu.

Pełny opis:

Przedmiot, kierunki rozwoju i metody badań meteorologii, klimatologii i agrometeorologii. Skale klimatu. Skład, budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skutki zanieczyszczenia atmosfery. Efekt cieplarniany.

Adiabatyczne zmiany temperatury powietrza.

Promieniowanie w atmosferze. Skład widmowy promieniowania, natężenie. Zmiany promieniowania słonecznego w atmosferze i na powierzchni Ziemi. Promieniowanie efektywne. Bilans promieniowania powierzchni czynnej. Przebieg procesów cieplnych w

Dobowy i roczny przebieg temperatury powietrza i gruntu. Nieokresowe zmiany temperatury powietrza. Agrometeorologiczne aspekty promieniowania słonecznego, usłonecznienia i temperatury

Fazy rozwoju niżu barycznego. Cyrkulacja w układzie niżowym i wyżowym. Cyrkulacja lokalna. Czynniki geograficzne klimatu. Uwarunkowania fizjograficzne klimatu lokalnego. Fitoklimat

Fazy obiegu wody w przyrodzie, parowanie, chmury, opady, osady, mgły, pokrywa śnieżna. Bilans wodny. Potrzeby wodne roślin uprawnych

Cyrkulacja atmosfery. Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Podstawowe układy baryczne. Siły warunkujące wiatr. Rodzaje wiatrów. Agrometeorologiczne aspekty wiatru- korzystne i niekorzystne oddziaływanie wiatru w ogrodnictwie

Charakterystyka zróżnicowania przestrzennego podstawowych elementów klimatu Polski. Regiony klimatyczne. Zróżnicowanie mezoklimatyczne Polski południowej

Meteorologiczne ryzyko uprawy roślin. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne. Susza, nadmierne opady, opady gradu. Przymrozki, metody zapobiegania skutkom przymrozków. Współczesne zmiany klimatu i ich konsekwencje dla produkcji ogrodniczej

Organizacja służby meteorologicznej. Warunki poprawności obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna. – ćwiczenia wyjazdowe na stacji meteorologicznej

Promieniowanie słoneczne, definicje i jednostki. Przebieg roczny i rozkład przestrzenny promieniowania całkowitego na obszarze Polski – wykonanie opracowania indywidualnego. Usłonecznienie, definicje , jednostki. Przebieg roczny i rozkład przestrzenny usłonecznienia rzeczywistego na obszarze Polski - wykonanie opracowania indywidualnego

Temperatura powietrza. Podstawowe charakterystyki termiczne. Dni charakterystyczne. Wyznaczanie okresów termicznych. Termiczna charakterystyka roku na podstawie klasyfikacji odchyleń temperatury. Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na obszarze Polski. Temperatura gleby. Rozkład temperatury gleby w ciepłej i chłodnej porze roku. Wykonanie I części opracowania charakterystyki warunków agrometeorologicznych i przebiegu pogody - praca zespołowa

Wilgotność powietrza. Wskaźniki wilgotności powietrza, zależności między nimi przy różnych uwarunkowaniach fizjograficznych. Przewidywanie przymrozków. Przyrządy i metody pomiarów. Przebieg roczny i dobowy wilgotności powietrza . Wykorzystanie zależności pomiędzy wskaźnikami wilgotności do przewidywania przymrozków – wykonanie opracowania indywidualnego.

Międzynarodowa klasyfikacja chmur. Rozpoznawanie chmur. Zachmurzenie Procesy związane z powstawaniem chmur na frontach atmosferycznych. Przebieg pogody związany z przejściem frontu ciepłego i chłodnego. Opady atmosferyczne. Rodzaje i podstawowe charakterystyki opadów atmosferycznych, normy opadowe. Pomiary opadów deszczu i śniegu. Wskaźniki opadowe. Rozkład przestrzenny i przebieg roczny opadów atmosferycznych na obszarze Polski. Charakterystyka opadowa roku na podstawie procentu normy opadów Wykonanie II części opracowania charakterystyki warunków klimatycznych i przebiegu pogody - praca zespołowa

Ciśnienie atmosferyczne. Pojęcia związane ciśnieniem : przyrządy, pomiary , jednostki przyrządy, gradient baryczny, tendencja baryczna. Wiatr i wykorzystanie siły wiatru w praktyce. Wykreślanie róży wiatrów - opracowanie indywidualne

Parowanie. Definicja, jednostki, rodzaje parowania . Metody pomiaru, przyrządy, wzory empiryczne

Przegląd źródeł pozyskiwania informacji o pogodzie i klimacie. Bibliografia i adresy stron internetowych

Literatura:

Agrometeorologia - Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998

Pogoda i klimat - Kaczorowska Z. Wyd. Szk. i Pedagogiczne, Warszawa 1986

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania - Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Ćwiczenia z agrometeorologii - Koźmiński Cz., Michalska B. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999

Agrometeorologia i klimatologia - Koźmiński Cz., Michalska B. Wyd. AR Szczecin, Szczecin 2003

Agrometeorologia - Radomski Cz. PWN, Warszawa 1987

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna główne procesy i czynniki klimatotwórcze. Wymienia podstawowe elementy klimatyczne i meteorologiczne

Oblicza podstawowe wskaźniki klimatyczne, opisuje wpływ elementów meteorologicznych na produkcje ogrodniczą

Definiuje procesy zachodzące w atmosferze i wymienia zagrożenia klimatyczne determinujące funkcjonowanie ekosystemów i uprawę roślin

Umiejętności

Wyszukuje i wykorzystuje dane meteorologiczne związane z produkcją ogrodniczą

Identyfikuje i analizuje zjawiska meteorologiczne wpływające na produkcje ogrodniczą, jakość produktów

Kompetencje spoleczne

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji kierunkowych w związku ze wzrostem częstości ekstremalnych zjawisk meteorologicznych

Ponosi odpowiedzialność za pracę własną i za wspólnie realizowane cele, podporządkowuje się zasadom pracy w zespole

Zdaje sobie sprawę z korzyści i strat ekonomicznych w ogrodnictwie wynikających z uwarunkowań klimatycznych

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)