Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby genowe roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.ZGR.SM.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby genowe roślin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy obowiązkowy

Pełny opis:

W

Erozja genetyczna, zachowanie bioróżnorodności form uprawnych, banki genów, kolekcje podstawowe (Core collection).

Rozmnażanie i waloryzacja gatunków drzewiastych na potrzeby banków genów.

Wykorzystanie techniki in vitro w ochronie zasobow genowych roślin ogrodniczych, kultury in vitro o spowolnionym wzroście.

Długoterminowe przechowywanie materiału roślinnego w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu: witryfikacja, kapsułkowanie, kropla witryfikacja.

CW

Ampelografia - ćwiczenia terenowe.

Pomologia systematyczna - ćwiczenia terenowe w kolekcjach pomologicznych.

Krioprezerwacja metoda kapsulkowania witryfikacji / dehydratacji.

Krioprezerwacja metoda kropli witryfikacji.

Literatura:

Podstawowa

J.F. Hancock (red.). 2008. Temperate Fruit Crops Breeding. From Germsplasm to Genomics. Kluwer Academic Publishers.

Metodyki OIV.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

znaczenie różnorodności zasobów genowych roślin użytkowych dla przyszłych pokoleń oraz rolę i działania banków genów w jej zachowaniu

sposoby waloryzacji zasobów genowych

znaczenie kultur in vitro w ochronie różnorodności biologicznej roślin, oraz warunki przechowywania materiału roślinnego w warunkach in vitro, a także w warunkach spowolnionego wzrostu

znaczenie krioprezerwacji w ochronie różnorodności roślin, metody zabezpieczania materiału roślinnego w ciekłym azocie, rodzaje materiału do przechowywania, sposoby regeneracji

Umiejętności- potrafi

rozpoznać najważniejsze odmiany winorośli wykorzystując klucze ampelograficzne

porównać możliwości prowadzenia banku genów w formie kolekcji polowych, kolekcji nasion, kolekcji in vitro oraz przechowywania w warunkach zwolnionego wzrostu, a także w ciekłym azocie Kompetencje społeczne - jest gotów do

pogłębiania wiedzy o technologiach służących zabezpieczeniu biologicznej różnorodności zasobów genowych roślin ogrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdania z zajęć (50% udziału w ocenie końcowej)

test pisemny (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Rafał Barański, Maciej Gąstoł, Krystian Marzec, Małgorzata Maślanka, Barbara Prokopiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)