Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEC.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Technologia informacyjna

uzupełniający - obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, wyszukiwarki specjalistyczne. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Narzędzie tłumaczące: Tłumacz Google i inne translatory internetowe. Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) związanych z kierunkiem studiów.

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie czcionki i akapitu, podział tekstu na kolumny, tworzenie i formatowanie tabel, układ strony oraz znaki podziału, numeracja stron, punktory i numerowanie, tabulatory, wstawianie i edycja obiektów graficznych, automatyzacja i przyspieszanie czynności edycyjnych.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: struktura skoroszytu, wykonywanie działań na arkuszach, organizacja danych, formatowanie komórek, odwołania, stosowanie adresów względnych i bezwzględnych, pisanie formuł oraz użycie funkcji wbudowanych, przegląd funkcji (m.in. matematycznych, statystycznych i logicznych), sortowanie danych względem kluczy. Tabele przestawne.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: tworzenie i edycja podstawowych typów wykresów. Wykresy seryjne i słupki błędów.

Literatura:

Podstawowa Wrotek W. 2019. Office 2019 PL. Kurs, Helion, Gliwice

Lambert J., Frye C. 2019. Microsoft Office 2019. Krok po kroku. APN Promise .

Kowalczyk G. 2007. Word 2007 PL, Helion, Gliwice.

Walkenbach J. 2007. Excel 2007 Biblia, Helion, Gliwice.

Sokół M., Rajca P. 2014. Internet. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice.

Uzupełniająca Pomoc własna aplikacji.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

środowisko internetowe, mechanizmy działania podstawowych narzędzi wyszukujących informacje, metody eksploracji danych i przeszukiwania Internetu z zakresu nauk ogrodniczych, związanych zwłaszcza z roślinami prozdrowotnymi i leczniczymi

zasady tworzenia i formatowania dokumentów oraz opracowywania edytorskiego tekstu

zasady posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem obliczania podstawowych miar matematycznych i statystycznych, przetwarzania oraz wizualizacji danych

umiejęstności - potrafi

posługiwać się narzędziami eksplorującymi internetowe zasoby sieciowe, zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł internetowych (w języku rodzimym i obcym)

tworzyć i redagować dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i dostępne opcje edycyjne oraz opracować prawidłową strukturę dokumentu tekstowego

zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, stosować podstawowe funkcje w celu ich przetwarzania, wizualizować wyniki w formie wykresów

Kompetencje społeczne - jest gotów do

podkreślania znaczenia technologii informacyjnej oraz roślin leczniczych i prozdrowotnych dla podniesienia poziomu i jakości życia społeczeństwa

dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian umiejętności (100% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Rita Jurkow, Andrzej Kalisz, Maciej Szczałba, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Andrzej Kalisz, Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)