Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEC.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający obowiązkowy .

Pełny opis:

Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych.

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, przypisy, nagłówki, stopki.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne.

Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów.

Wyszukiwanie informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania.

Ocena globalnego potencjału zasięgu (oddziaływania) informacji publikowanych w Internecie.

Literatura:

Podstawowa

Wrotek W., 2016, Office 2016 PL Kurs,Helion.

Pikoń K., 2011. ABC Internetu, Helion.

Kowalczyk G., 2004. Word 2007 PL, Helion.

Uzupełniająca

Król, K., Zdonek, D. (2020). Aggregated Indices in Website Quality Assessment. Future Internet, 12(4), 72. https://doi.org/10.3390/fi12040072

Zasoby internetu

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

Podstawowe pojęcia z zakresu TI, narzędzia komunikacji społecznej, zagrożenia związane z TI

rodzaje usług sieciowych, mechanizmy działania internetowych narzędzi wyszukujących informacje

rodzaje aplikacji komputerowych i ich przeznaczenie

zasady tworzenia, opracowywania oraz przetwarzania zawartości dokumentów oraz arkuszy kalkulacyjnych

formaty grafiki komputerowej, tworzenie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem plików grficznych

Umiejętności - potrafi

obsługiwać oprogramowanie środowiskowe i aplikacje biurowe

posługiwać się narzędziami eksplorującymi internetowe zasoby sieciowe, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), a także dokonać weryfikacji jakościowej materiałów źródłowych.

przedstawić swoją pracę za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnej

redagować pisma i dokumenty w edytorze tekstu wykorzystując możliwości automatyzacji i przyspieszenia prac edycyjnych oraz konstruować prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego

konstruować prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej

zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, wykorzystywać proste i zaawansowane formuły do przeprowadzenia obliczeń, korzystając z wbudowanych funkcji, poddać dane obliczeniom statystycznym, zanalizować wyniki poprzez przedstawienie ich w formie graficznej

"docenić potrzebę kształcenia się przez całe życie "

planować i organizować pracę indywidualą oraz w zespole

Kompetencje społeczne - jest gotów do

uznawania roli informacji i nowych technologii w rozwoju społeczno-gospodarczym, naukowym i kulturowym, respektowania zalet i zagrożeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnych

krytyczne oceny własnej wiedzy oraz uznania znaczenia wiedzy informatycznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

udział w ocenie końcowej: zaliczenie prac kontrolnych (50%), aktywność (10%), sprawdziany umiejętności (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)