Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEC.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Nabycie przez studentów doświadczenia w posługiwaniu się komputerem w pracy i w życiu, zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami w ogrodnictwie.

Tematyka: Użytkowanie komputera w procesach gromadzenia, przesyłania i przetwarzania oraz prezentacji informacji, zastosowania praktyczne w ogrodnictwie, specjalistyczne pakiety użytkowe, usługi w sieci Internet.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych.

Zapoznanie się z przykładowym oprogramowaniem dla ogrodnictwa: baza roślin, program wspomagający projektowanie ogrodów i wizualizacja projektu.

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja seryjna, przypisy, nagłówki, stopki.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne.

Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów.

Praca z grafiką: zapoznanie się z formatami plików graficznych i oprogramowaniem dla różnych typów grafik. Skanowanie obrazu, zmiana atrybutów obrazu, proste przekształcenia obrazu, stosowanie efektów.

Wykorzystywanie komunikacyjnych usług internetowych: e-mail, chat, gg. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania. Przeglądanie portali i giełd internetowych dla rolnictwa.

Literatura:

1. Altman R., Altman R. 2004. Po prostu PowerPoint 2003 PL, Helion.

2. Czarny P. 2008. Total Commander. Leksykon kieszonkowy.

3. Danowski B. 2006. Darmowe oprogramowanie. Leksykon.

4. Kowalczyk, 2004. Word 2007 PL, Helion

5. Groszek M. 2004. Excel 2007 PL, Helion.

6. Sokół M., Rajca P. 2007. Internet Ćwiczenia praktyczne Wyd. III, Helion.

7. Szeliga M. 2002. Windows XP Professional Ćwiczenia praktyczne PL, Helion.

Ponadto:

1. Zasoby Pomocy w wykorzystywanym oprogramowaniu

2. Zasoby Internetu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

TI_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera, obsługi urządzeń zewnętrznych oraz rodzajów oprogramowania systemowego i użytkowego

TI_W02 Posiada podstawową znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

TI_W03 Zna podstawowe rodzaje aplikacji komputerowych i ich przeznaczenie

TI_W04 Ma świadomość możliwości automatyzacji prac biurowych, projektowych, z zakresu obliczeń statystycznych i ekonomicznych

TI_W05 Zna zasady tworzenia dobrej prezentacji

TI_W06 Rozpoznaje formaty grafiki komputerowej, zna podstawowe pojęcia z zakresu grafiki oraz oprogramowanie do edycji rysunków

TI_W07 Rozpoznaje rodzaje usług sieciowych, zapoznaje się z portalami i giełdami internetowymi dla rolnictwa.

Umiejętności

TI_ U01 Potrafi obsługiwać sprzęt komputerowy i popularne urządzenia zewnętrzne: drukarka, skaner, nośniki pamięci, nagrywarka.

TI_ U02 Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe w celu zabezpieczenia danych, optymalizacji danych na dysku, instalowania aplikacji.

TI_ U03 Wykazuje orientację w możliwościach oprogramowania dedykowanego studiowanemu kierunkowi.

TI_ U04 Potrafi redagować pisma i długie dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i przyspieszenia prac edycyjnych

TI_ U05 Konstruuje prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej.

TI_ U06 Potrafi zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, poddać je obliczeniom statystycznym i innym przy pomocy funkcji standardowych i różnych sposobów adresacji, zanalizować wyniki poprzez przedstawienie ich w formie graficznej.

TI_ U07 Rozróżnia formaty plików graficznych i programów do edycji różnych typów grafiki, poddaje obraz prostej obróbce, umieszcza obraz w pliku tekstowym, prezentacji i strony WWW, stosując różne opcje ustawień i optymalizacji rysunku.

TI_ U08 Wykorzystuje komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną w celach komunikacji i przesyłania informacji.

TI_ U09 Korzysta z wyszukiwarek internetowych i baz danych w celu zebrania informacji.

TI_ U10 Potrafi utworzyć oryginalną prezentację multimedialną ilustrującą zadany temat kierunkowy.

Kompetencje społeczne

TI_ K01 Uznaje rolę nowoczesnych sprzętów i technologii w każdej dziedzinie życia, gospodarki i nauki, w tym również w ogrodnictwie

TI_K02 Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

TI_K03 Ma świadomość ogromnych możliwości stosowania technologii informatycznych w zakresie zdobywania wiedzy, komunikowania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej i naukowej .

TI_K04 Potrafi działać i współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)