Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i doświadczalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.STD.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i doświadczalnictwo
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie zasad prowadzenia badań eksperymentalnych i podstawowych metod statystycznych analizy wyników

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i właściwości: zmienne skokowe i ciągłe, losowe i zależne, rozkład normalny, populacje generalne i próby

Podstawowe statystyki opisowe i estymacyjne: statystyki punktowe miary położenia, szacowanie zmienności i parametrów

Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji

Podstawowe układy eksperymentalne, jedno i wieloczynnikowe, całkowicie rozlosowane i z losowanymi blokami, bez powtórzeń, doświadczenia wielokrotne

Analiza wariancji dla różnych układów eksperymentalnych i porównania wielokrotne, interakcja czynników

Analiza korelacji i regresji liniowej

Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych, szacowanie parametrów, prezentacja graficzna.

Analiza układów doświadczalnych i testowanie istotności czynników doświadczalnych.

Badanie zależności między zmiennymi

Literatura:

A. Łomnicki, 2014. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa

StatSoft Electronic Statistics Textbook https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

pojęcia stosowane w statystycznej analizie wyników doświadczeń

właściwości układów eksperymentalnych

właściwe metody analizy danych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

analizować wyniki doświadczeń eksperymentalnych

planować układy eksperymentalne

interpretować wyniki analizy statystycznej doświadczeń

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny uzyskiwanych informacji będących wynikiem analizy danych

Metody i kryteria oceniania:

test wyboru (50%)

wykonanie zadań obliczeniowych (50 %)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)