Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.SEM.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie się z układem i zasadami pisania pracy magisterskiej

Opracowanie spisu treści, celu pracy, materiałów i metod badań odpowiednich do wybranego tematu pracy magisterskiej, oraz prezentacja w formie pisemnego opracowania i wystąpienia ustnego

Prezentacja ustna wybranego zagadnienia ze sztuki ogrodowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych

Pełny opis:

Zapoznanie się z układem i zasadami pisania pracy magisterskiej

Opracowanie spisu treści, celu pracy, materiałów i metod badań odpowiednich do wybranego tematu pracy magisterskiej, oraz prezentacja w formie pisemnego opracowania i wystąpienia ustnego

Prezentacja ustna wybranego zagadnienia ze sztuki ogrodowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych

Literatura:

Podstawowa Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Uzupełniająca Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

elementy składowe pracy magisterskiej oraz zasady jej pisania

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wyszukiwać i wykorzystywać dostępne źródła literatury służące przygotowaniu pracy magisterskiej

określić cel i metodykę pracy dyplomowej magisterskiej

opracować i przedstawić w formie ustnej założenia własnej pracy magisterskiej (spis treści, cel pracy, materiał, metodyka) bazując na nowoczesnych technikach prezentacji.

opracować w formie prezentacji multimedialnej i przedstawia wybrane zagadnienie z zakresu sztuki ogrodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

docenienia wartości opracowań naukowych, opisujących najnowsze badania służące rozwojowi ogrodnictwa i sztuki ogrodowej

kreatywnego myślenia i działania

odpowiedzialności za pracę własną i zespołową

Realizowane efekty kształcenia ROse1_W01, ROse1_U01-04, ROse1_K01-03

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej, ocena zaangażowania w dyskusji (50%), demonstracja praktycznych umiejętności (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)