Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.SEM.NM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium 1
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - fakultatywny

enologiczne

Pełny opis:

Prezentacje studentów dotyczące najnowszych trendów w uprawie winorośli. Najnowsze doniesienia i osiągnięcia w zakresie badań naukowych i projektów badawczych z zakresu winogrodnictwa (prace eksperymentalne).j. Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia.

Referat z zakresu szeroko rozumianej uprawy winoroślii wygłoszony przez zaproszonego gościa - naukowca, producenta - praktyka

Proseminarium - omówienie zasad przygotowania i pisania pracy magisterskie.

Case study - dyskusja studentów nad wybranymi problemami w uprawie winorosli.

Literatura:

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

umiejętności - potrafi:

precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

przygotować wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych zagadnień winogrodnictwa, enologii, przetwórstwa żywności oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy współczesnej winikultury, enologii, mikrobiologii przemysłowej oraz stosować w tych dziedzinach specjalistyczne techniki i je optymalizować

dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla dyscypliny

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

ukierunkowanego dokształcania się oraz do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć winogrodnictwa innym osobom

określenia celów i priorytetów oraz sposobów realizacji konkretnych zadań

podjęcia refleksji na temat znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie winogrodnictwa

oceny stopnia niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania odczynników w badaniach i podjęcia działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie: wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie (60% udziału w ocenie końcowej), aktywnośc w dyskusji nad prezentowanymi wystąpieniami kolegów (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)