Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z wykorzystania roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PRL.SM.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z wykorzystania roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z praktyką ogrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. Zaplanowane są wizyty w gospodarstwach produkcyjnych o profilu zielarskim, warzywniczym, sadowniczym oraz ogrodach historycznych i współczesnych mających kwatery zielarskie. Student poznaje w praktyce aktualny stan upraw szklarniowych i polowych, nowe odmiany i kierunki hodowli, technologie uprawy roślin zielarskich, warzywniczych, sadowniczych, pozyskiwanie surowców oraz sposoby postępowania z nimi po zbiorze. Student poznaje także styl i układ oraz dobór roślin zielarskich w historycznych i współczesnych założeniach ogrodowych z kwaterami zielarskimi.

Pełny opis:

reści kształcenia

Zwiedzanie produkcyjnych gospodarstw zajmujących się uprawą ziół i warzyw (zapoznanie się z zapleczem technicznym i organizacją pracy)

Zwiedzanie zakładu hodowli i nasiennictwa ogrodniczego

Zapoznanie się z organizacją wzorcowego zakładu zielarskiego, aktualną ofertą handlową, problemami utrzymania wysokiej jakości produktu (postępowanie posprzętne, magazynowanie, kontrola jakości, sortowanie, pakowanie oraz sprzedaż)

Wizyta w wielkoareałowym gospodarstwie uprawy roślin leczniczych, zapoznanie się ze specjalistycznymi maszynami i urządzeniami do produkcji surowców zielarskich

Zapoznanie studentów z historycznymi ogrodami zielarskimi oraz innymi wykorzystującymi zioła. Przygotowanie sprawozdania z wyjazdu

Zwiedzanie plantacji gatunków sadowniczych o znaczeniu leczniczym (Sadowniczy Zakład Doświadczalny)

Przygotowanie raportu dotyczącego aktualnych kierunków rozwoju gospodarstw o różnym nachyleniu produkcji. Prezentacja ustna i obrona.

Literatura:

Ze względu na specyfikę przedmiotu obowiązuje literatura z szeroko pojętego ogrodnictwa, zielarstwa.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wylicza techniki, metody, urządzenia, materiały stosowane w gospodarstwach ogrodniczych.

Opisuje najważniejsze technologie produkcji zielarskiej, warzywniczej, sadowniczej oraz produkty.

Definiuje wymagania w zakresie standardów i norm obowiązujących w gospodarstwach i zakładach produkcji ogrodniczej.

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.

Rozróżnia układ kompozycyjny i dobór roślin w kwaterach zielarskich ogrodów historycznych i współczesnych.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu wielu dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dokonać wyboru właściwych technologii w celu rozwiązania zaistniałych problemów.

Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące w zakładzie/gospodarstwie rozwiązania techniczne.

Podsumowuje układ kompozycyjny i dobór roślin w kwaterach zielarskich ogrodów historycznych i współczesnych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ważności i rozumie wpływ prowadzenia zakładów i gospodarstw ogrodniczych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Ma świadomość ważności i rozumie wpływ prowadzenia zakładów i gospodarstw ogrodniczych na jakość żywności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie raportu dotyczącego aktualnych kierunków rozwoju gospodarstw o różnym nachyleniu produkcji. Prezentacja ustna i obrona. Wiedza Ocena 2: Nie wymienia technologii produktów, materiałów stosowanych w gospodarstwach ogrodniczych. Nie zna norm i standardów. Nie wymienia gatunków roślin wykorzystywanych w historycznych i współczesnych ogrodach zielarskich. Ocena 3: Wymienia niektóre technologie produktów, materiały stosowane w gospodarstwach ogrodniczych. Zna częściowo normy i standardy. Wymienia niektóre gatunki roślin wykorzystywanych w historycznych i współczesnych ogrodach zielarskich. Ocena 4: Wymienia i analizuje wpływ technologii na jakość produktów. Zna normy i standardy i docenia ich znaczenie. Wymienia większość gatunków roślin wykorzystywanych w historycznych i współczesnych ogrodach zielarskich.Ocena 5: Interpretuje jakość produktów w zależności od zastosowanej technologii. Uzasadnia stosowanie norm i standardów i docenia ich znaczenie. Wymienia gatunki roślin wykorzystywanych w historycznych i współczesnych ogrodach zielarskich nazywa układy kompozycyjne.

Umiejętności Ocena 2: Nie umie wykorzystać wiedzy zdobytej na zajęciach w celu wyboru właściwych technologii, nie formułuje raportu z zajęć. Ocena 3: Wykorzystuje częściowo wiedzę zdobytą na zajęciach w celu wyboru właściwych technologii, formułuje raportu z zajęć na poziomie podstawowym. Ocena 4: Wykorzystuje częściowo wiedzę zdobytą na zajęciach w celu wyboru właściwych technologii, formułuje raportu z zajęć na poziomie dobrym. Dyskutuje, formułuje konkretne zapytania w trakcie zajęć terenowych. Ocena 5: Wykorzystuje wiedzę zdobytą na zajęciach w celu wyboru właściwych technologii, formułuje satysfakcjonujący raport z zajęć. Dyskutuje, formułuje konkretne zapytania w trakcie zajęć terenowych.

Kompetencje społeczne Ocena 2: Nie rozumie wpływu prowadzenia działalności ogrodniczej na środowisko i jakość żywności. Ocena 3: Częściowo rozumie wpływ prowadzenia działalności ogrodniczej na środowisko i jakość żywności. Ocena 4: Właściwie rozumie wpływ prowadzenia działalności ogrodniczej na środowisko i jakość żywności. Ocena 5: Właściwie rozumie wpływ prowadzenia działalności ogrodniczej na środowisko i jakość żywności. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)