Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PBI.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biznesu
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kompleksowa wiedza z zakresu prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. Wybór kierunku działań z uwzględnieniem

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych czynników finansowych i rynkowych

Pełny opis:

Wykłady:

Konstytucja biznesu – ustalenia wspomagające rozwój

Przedsiębiorczość obszarów wiejskich. Różnicowanie produkcji

Planowanie finansowe

Prawo podatkowe i bankowe w Polsce

Księgi rachunkowe w przedsiębiorstwach

Leasing - opłacalność w porównaniu z zakupem majątku

Procedura związana z zakładaniem własnej firmy w Polsce

Ćwiczenia:

Wybór kierunku produkcji i usług w zależności od zasobów produkcyjnych i wymagań rynku

Badanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań decyzji finansowych przedsiębiorstwa

Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie

Sporządzanie biznesplanu dla przedsięwzięcia gospodarczego specjalizującego się w sztuce ogrodowej

Literatura:

Podstawowa:

Konstytucja biznesu. 2018. Ministerstwo Rozwoju.

Hamilton W.H. 1995. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Małop. Stowarz. Doradz. Roln. Kraków.

Wawrzyniak J. 1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Prodruk, Poznań.

Uzupełniająca:

Żurawik B., Żurawik W. 1996.Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

funkcjonowanie agencji i instytucji wspomagających przedsiębiorczość

zasady funkcjonowania przedsiębiorczości obszarów wiejskich

planowanie finansowe przedsiębiorstwa

przepisy prawa podatkowego i bankowego w Polsce

uwarunkowania związane z podjęciem własnej działalności gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

znaleźć możliwości różnicowania działalności produkcyjnej i usług w ogrodnictwie

wybrać kierunki produkcji i usług w zależności od zasobów produkcyjnych i wymagań rynku

ocenić struktury kapitału w przedsiębiorstwie

analizować zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych przedsiębiorstwa

formułować zapisy w księgach rachunkowych

sporządzać grupowo projekt biznesplanu dla przedsięwzięcia gospodarczego specjalizującego się w różnych gałęziach produkcji

ogrodniczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

podjęcia wyzwania do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

wykłady: sprawdzian pisemny (50%)

ćwiczenia: rozwiązywanie zadania problemowego, analiza przypadku, zaliczenie sprawozdania (50%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)