Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.OZG.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych

kierunkowy - obowiązkowy

wymagania wstępne - brak

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

Erozja genetyczna i jej przyczyny, w tym niszczenie i fragmentacja siedlisk oraz eksploatacja populacji roślin leczniczych. Ekologiczne podstawy konserwatorskiej ochrony zasobów przyrodniczych: minimalna żywotna populacja a zbiór maksymalny, teoria metapopulacji i teoria biogeografii wysp

Strategie ochrony bioróżnorodności in situ i ex situ

Globalna strategia ochrony zasobów genowych i aktualna działalność instytucji z nią związanych

Rozwój ogrodów z kolekcjami roślin leczniczych, w tym kolekcji narodowych

Zasady pozyskiwania, walidacji i utrzymywania kolekcji w bankach genów

Metody biotechnologiczne wykorzystywane do przechowywania i oceny zasobów genowych

Zasady tworzenia i oceny kolekcji podstawowych (core collection)

Restytucje roślin o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych

ĆwiczeniaAnaliza zmienności zasobów genowych, w tym przy użyciu metod wielowymiarowych

Techniki przygotowywania materiału do restytucji ekologicznych i pozwalające na zwiększenie jego przeżywalności

Realizacja zadań statutowych ogrodów botanicznych w zakresie ochrony ex situ roślin leczniczych

Seminarium

Kolekcje roślin leczniczych i prozdrowotnych w bankach genów na świecie

Literatura:

Podstawowa:

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2009. Ochrona przyrody. Wyd. UP, Poznań

Mirek Z., Nikiel A., Paul W (eds.). 2014. Actions for wild plants. Publ. by Committee on Nature Conservation PAN

Uzupełniająca

Johnson RC, Hodgkin T., 1999. Core collections for today and tomorrow. IPGRI, Rome

Guerrant E. O., Havens K., Maudner M., 2004. Ex situ plant conservation supporting species survival in the wild. Island Press; Washington, Covelo, London

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

przyczyny zagrożenia bioróżnorodności roślin leczniczych i prozdrowotnych w środowisku naturalnym oraz zna strategie jej ochrony

metody i znaczenie ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i prozdrowotnych prowadzonych in situ i ex situ

Umiejętności - potrafi

omówić zagadnienia związane ze znaczeniem ochrony bioróżnorodno

analizować zmienność genetyczną na podstawie informacji udostępnianych przez banki genów i ogrody botaniczne i przedstawia wynik tej analizy publicznie

kompetencje społeczne -jest gotów do

pracy samodzielnej i w grupie w różnych rolach

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny raport z ćwiczeń (waga 1/6 w ocenie końcowej)

Praca pisemna i prezentacja ustna o zasobach genowych wybranego gatunku (waga 3/6)

Test jednokrotnego wyboru (waga 2/6 w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Ewa Hanus-Fajerska, Agnieszka Kiełkowska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Ewa Hanus-Fajerska, Agnieszka Kiełkowska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Ewa Hanus-Fajerska, Agnieszka Kiełkowska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)