Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.OZG.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konsekwencjami zagrożeń bioróżnorodności dziko rosnących populacji roślin leczniczych i prozdrowotnych, a także ze strategiami i historią podejmowanych działań na rzecz jej ochrony i racjonalnego wykorzystania. Studenci zapoznają się z metodami wykorzystywanymi w ochronie ex situ prowadzonej głównie przez ogrody botaniczne i banki genów. Omówiona zostanie strategia restytucji ekologicznych polegających na zasilaniu naturalnych populacji o skrajnie małej liczebności, a także strategia reintrodukcji

Pełny opis:

Erozja genetyczna i jej przyczyny, w tym niszczenie i fragmentacja siedlisk oraz eksploatacja populacji roślin leczniczych. Ekologiczne podstawy konserwatorskiej ochrony zasobów przyrodniczych: minimalna żywotna populacja a zbiór maksymalny, teoria metapopulacji i teoria biogeografii wysp

Strategie ochrony bioróżnorodności in situ i ex situ. Globalna strategia ochrony zasobów genowych i aktualna działalność instytucji z nią związanych

Rozwój ogrodów z kolekcjami roślin leczniczych, w tym kolekcji narodowych

Zasady pozyskiwania, walidacji i utrzymywania kolekcji w bankach genów

Restytucje roślin o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych

Analiza zmienności zasobów genowych, w tym przy użyciu metod wielowymiarowych

Techniki przygotowywania materiału do restytucji ekologicznych i pozwalające na zwiększenie jego przeżywalności

Realizacja zadań statutowych ogrodów botanicznych w zakresie ochrony ex situ roślin leczniczych

Kolekcje roślin leczniczych i prozdrowotnych w bankach genów na świecie

Literatura:

Ex situ plant conservation supporting species survival in the wild -Guerrant E. O., Havens K., Maudner M. Island Press; Washington, Covelo London 2004

Core collections for today and tomorrow - Johnson RC, Hodgkin T. IPGRI Rome 1999

Ochrona przyrody - Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. Wyd. UP Poznań 2009

Actions for wild plants - Mirek Z., Nikiel A., Paul W (eds.) - Publ. by Committee on Nature Conservation PAN 2014

Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Nr 463 (1998), 497 (2004), 517 (2007)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie przyczyny zagrożenia bioróżnorodności roślin leczniczych i prozdrowotnych w środowisku naturalnym oraz zna strategie jej ochrony

Opisuje metody i tłumaczy znaczenie ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i prozdrowotnych prowadzonych in situ i ex situ

Umiejętności

Omawia zagadnienia związane ze znaczeniem ochrony bioróżnorodności i metodami jej ochrony stosując poprawną terminologię i nomenklaturę botaniczną

Analizuje zmienność genetyczną na podstawie informacji udostępnianych przez banki genów i ogrody botaniczne i przedstawia wynik tej analizy publicznie

Stosuje wybrane techniki wykorzystywane do restytucji ekologicznych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie w różnych rolach

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)