Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.MIK.SI.OOTXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Mikrobiologia

podstawowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Historia mikrobiologii (Leeuwenhoek, Pasteur, Koch, Yersin, Shiga). Miejsce drobnoustrojów w środowisku przyrodniczym. Podstawy klasyfikacji, systematyki, ewolucji i genetyki drobnoustrojów

Elementy mikrobiologii ogólnej: morfologia drobnoustrojów - budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej; odżywianie się i rozmnażanie drobnoustrojów; warunki środowiska a wzrost drobnoustrojów - organizmy termofilne, psychrofilne, mezofilne, halofilne, aerobowe, anaerobowe; wytwarzanie cyst i przetrwalników w odpowiedzi na stresy środowiskowe

Występowanie drobnoustrojów w różnych środowiskach: woda, gleba (geograficzne zróżnicowanie mikrobioty glebowej), powietrze, rośliny, zwierzęta, człowiek (skóra i przewód pokarmowy)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Wyposażenie pracowni mikrobiologicznej. Metody sterylizacji, pasteryzacji i dezynfekcji (narzędzi, podłoży mikrobiologicznych, stanowiska pracy). Podłoża mikrobiologiczne. Metody i warunki hodowli drobnoustrojów

Morfologia bakterii i drożdży. Podział na bakterie gram-ujemne i gram-dodatnie. Podstawy technik mikroskopowych (budowa i rodzaje mikroskopów. Obserwacje mikroskopowe morfologii i układu komórek bakteryjnych. Sporządzanie preparatów mikrobiologicznych - preparaty przyżyciowe i utrwalone. Techniki barwienia preparatów mikrobiologicznych - barwienie proste i złożone, negatywowe, barwienie przetrwalników, próba na żywotność drożdży. Ocena makroskopowa i mikroskopowa hodowli

Izolacja drobnoustrojów metodą odciskową oraz sedymentacyjną. Techniki sporządzania czystych kultur mikrobiologicznych i przechowywania drobnoustrojów

Analiza mikrobiologiczna gleby (przygotowanie i odczyt analizy), metoda wyznaczania liczebności drobnoustrojów w glebie

Analiza mikrobiologiczna wody (przygotowanie i odczyt analizy), metoda wyznaczania liczebności drobnoustrojów w wodzie i oceny stanu wody

Podstawy mykologii - systematyka i morfologia grzybów. Podstawy diagnostyki grzybów. Mykotoksyny i choroby grzybicze roślin

Podstawy ekologii drobnoustrojów: oddziaływania pomiędzy mikroorganizmami a organizmami wyższymi: symbioza, mikoryza, pasożytnictwo, antagonizm. Drobnoustroje chorobotwórcze roślin i człowieka. Antybiotyki

Wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologia środowiska (bioremediacja, oczyszczalnie ścieków, biokompostowanie) i rolnictwie (preparaty mikrobiologiczne, środki ochrony roślin, enzymy pochodzenia mikrobiologicznego). Perspektywy rozwoju i zastosowania mikrobiologii w ogrodnictwie

Literatura:

Schlegel H.G. 2000. Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa.

Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa.

Kunicki-Goldfinger W. 2004. Życie bakterii, PWN, Warszawa.

Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowiskowa, PWN, Warszawa.

Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa.

Richards B.N. 1979. Wstęp do ekologii gleby, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

w sposób ogólny zagadnienia fizjologii i roli drobnoustrojów w środowisku

podział na podstawowe grupy mikroorganizmów różnych środowisk

udział drobnoustrojów w krążeniu pierwiastków w środowisku

istotę i rolę interakcji zachodzących pomiędzy drobnoustrojami glebowymi a roślinami

klasyfikację drobnoustrojów chorobotwórczych dla roślin i człowieka

mechanizm działania antybiotyków i odporności roślin na choroby pochodzenia mikrobiologicznego

możliwości wykorzystania mikroorganizmów w produkcji ogrodniczej

mikrobiologiczne metody wykorzystywane w ochronie środowiska

Umiejetności - potrafi

posługiwać się poprawną nomenklaturą mikrobiologiczną

rozróżniać drobnoustroje na podstawie preparatów mikroskopowych

stosować odpowiednie metody badawcze do hodowli i barwienia preparatów

oceniać interakcje występujące pomiędzy drobnoustrojami na podłożach

pobierać i przygotowywać próbki różnego rodzaju do analiz mikrobiologicznych

interpretować otrzymane wyniki i wyciągać wnioski z samodzielnie wykonanych analiz gleby i czystych szczepów

kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy indywidualnej i w zespole

aktywnego wykonywania doświadczeń oraz planowania przebiegu swojej pracy

wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzę i umiejętności

przewidywania skutków wykonywanej w środowisku działalności związanej z technologią roślin leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (60% udziału w ocenie końcowej)

sprawdzian wiedzy (30% udziału w ocenie końcowej) oraz zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (indywidualne) (10% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Jacek Nawrocki, Kinga Regdos, Paulina Supel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Jacek Nawrocki, Kinga Regdos, Marta Śliwa-Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Jacek Nawrocki, Katarzyna Starzec, Paulina Supel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.