Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.MIK.SI.OOGXY.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach lądowych i wodnych.

Zajęcia umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Studia z zakresu mikrobiologii mają zapoznać studentów z pożyteczną i szkodliwą rolą mikroorganizmów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązanie świata drobnoustrojów ze światem życia roślin, zwierząt i ludzi. Umożliwią także studentom wykorzystanie znajomości procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej, rolniczej, ochronie roślin i doradztwie rolniczym.

Pełny opis:

Zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów oraz ich miejscem w przyrodzie. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów. Ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów. Historia mikrobiologii - najważniejsze osiągnięcia L. Pasteur'a i R. Kocha.

Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych.

Morfologia drobnoustrojów (Virales, Archebacteria, Procaryota i Eucariota).

Budowa i ultrastruktura komórki bakteryjnej (Gram + i Gram -) i grzybowej (drożdze).

Formy przetrwalne drobnoustrojów.

Charakterystyka głównych grup drobnoustrojów:

- Fizjologia bakterii oraz ich znaczenie w procesach biochemicznych (syntezy i rozkładu) zachodzących w różnych środowiskach glebowych.

- Promieniowce - morfologia, występowanie i ich znaczenie w środowisku glebowym. Antybiotyki - produkcja i ich oddziaływanie na mikro i makroorganizmy.

- Grzyby mikroskopowe jako organizmy eukariotyczne - budowa, właściwości fizjologiczne i ich funkcja w środowisku glebowym (Phycomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes). Znaczenie mikoryzy w środowisku glebowym. Mykotoksyny jako związki silnie toksyczne wytwarzane przez grzyby z klasy Deuteromycetes oraz ich wpływ na rośliny, mikro- i makroorganizmy.

Ekologia drobnoustrojów:

- Interakcje między mikroorganizmami w biocenozie a mikroorganizmami i roślinami (np. symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm itd.).

- Wpływ czynników fizykochemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów.

- Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych (gleba, woda, powietrze, nawozy organiczne).

- Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleby np. pestycydy, nitrozoaminy, metale ciężkie.

- Zmęczenie gleby i czynniki powodujące obniżenie produkcji roślinnej.

- Rola drobnoustrojów w biodegradacji produktów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Wykorzystanie drobnoustrojów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.

Podstawy biochemii drobnoustrojów:

- Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu miogenów w przyrodzie.

- Metabolizm azotowy.

- Drobnoustroje wiążące azot atmosferyczny i biorące udział w jego przemianach (proteoliza, amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja).

- Mikrobiologiczne przemiany węglowodanów. Fermentacja alkoholowa, mlekowa (właściwa i pseudofermentacja), propionowa, masłowa. Rozkład pektyn i błonnika.

Chorobotwórczość drobnoustrojów:

- Charakterystyka bakterii chorobotwórczych.

- Zdolność wytwarzania endo- i egzotoksyn, przez drobnoustroje chorobotwórcze.

- Odporność organizmu na zakażenie.

- Źródła zakażeń.

- Wrażliwość bakterii chorobotwórczych na antybiotyki.

- Priony i ich chorobotwórcze właściwości.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowe wyposażenie pracowni mikrobiologicznej. Sterylizacja, pasteryzacja i dezynfekcja. Izolacja bakterii ze środowiska.

Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Barwniki i ich sporządzanie. Barwienie proste pozytywne sporządzonych preparatów. Morfologia bakterii. Podstawy mikroskopowania pod imersją. Oglądanie preparatów i oznaczanie układów morfologicznych bakterii

Badanie ruchu bakterii metodą kropli wiszącej. Barwienie bakterii metodą prostą negatywną

Barwienie złożone metodą Grama. Porównanie bakterii Gram + i Gram - i ich charakterystyka

Charakterystyka promieniowców i barwienie ich metodą prostą pozytywną.

Morfologia drożdży i wykonanie próby na żywotność i odżywianie.

Morfologia grzybów z klasy Phycomycetes

Morfologia grzybów z kl. Deuteromycetes ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Zasady diagnostyki grzybów

Sposoby liczenia drobnoustrojów pochodzących z różnych środowisk

Analiza mikrobiologiczna gleby wraz z odczytem analizy

Literatura:

1.Müller E., Loeffler W., 1988. Zarys Mikologii. PWRiL, Warszawa.

2.Kunicki-Goldfinger W. 1998. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

3.Baj J., Markiewicz Z. 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

4.Richards B.N. 1979. Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa.

5.Grabińska-Łuniewska A. 1996. Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa.

6.Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

7.Szember A. 1995. Zarys Mikrobiologii Rolniczej. Wydawnictwo AR, Lublin.

8.Zmysłowska J. 2002. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu War. - Mazurskiego, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne, kształtowania i ochrony środowiska, oraz zasad rolnictwa zrównoważonego

Ma ogólną wiedzę na temat wzajemnych zależności pomiędzy organizmami żywymi na różnych poziomach złożoności, a także pomiędzy organizmami żywymi i przyrodą nieożywioną oraz wynikających z tych zależności praktycznych problemów w zakresie produkcji roślinnej

Rozumie znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania i kształtowania potencjału przyrody oraz jakości życia człowieka

Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach

Ma podstawową wiedzę dotyczącą działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zachowania bioróżnorodności oraz możliwości wykorzystania istniejącej zmienności do doskonalenia roślin uprawnych

Znajduje zastosowanie i pokazuje rolę drobnoustrojów w rolnictwie, w gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle

Ma podstawową wiedzę na temat mikrobiologii gleby i wód

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą mikrobiologiczną

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, gatunki drobnoustrojów

Rozpoznaje mikroorganizmy na podstawie preparatów mikroskopowych

Prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów oraz przedstawionych do oceny wyników badań z innych źródeł

Kompetencje społeczne

Docenia rolę drobnoustrojów w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

Ma świadomość ryzyka związanego z drobnoustrojami chorobotwórczymi i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przyjmując w nim różne role

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Maria Chmiel, Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)