Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjne technologie upraw sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.ITS.NM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacyjne technologie upraw sadowniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs ma na celu szersze zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami agrotechniki oraz technologii możliwych do stosowania w uprawie drzew i krzewów owocowych.

Pełny opis:

Zabezpieczenie plantacji sadowniczej przed gradem.

Metody ograniczania pękania owoców poprzez stosowanie osłon i środków chemicznych.

Zapobieganie szkodom mrozowym i przymrozkowym w okresie kwitnienia. Stosowanie preparatów chemicznych przy wystąpieniu przymrozków.

Przegląd aktualnych preparatów wspomagających proces kwitnienia i zawiązywania owoców roślin sadowniczych.

Ekologiczne metody regulowania intensywności owocowania. Wykorzystanie regulatorów wzrostu do ograniczenia wrażliwości roślin na stres i niekorzystne warunki środowiskowe.

Alternatywne metody zwalczania chwastów w uprawach sadowniczych ( ściółki żywe i biodegradowalne).

Metody zapobiegania chorobie replantacyjnej, możliwości ograniczenia jej skutków.

Zapoznanie się z urządzeniami do przeciwdziałania przymrozkom.

Rozmieszczanie siatek przeciwgradowych oraz aparatury odstraszającej w sadzie.

Ocena skuteczności różnych ściółek w sadzie.

Przygotowanie roztworów i wykonanie zabiegu w celu: przerzedzenia zawiązków owocowych oraz poprawienia jakości owoców.

Ocena stopnia zmęczenia gleby.

Literatura:

Jankiewicz S.(red) . 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. , PWN, Warszawa.

SAD miesięcznik, Plantpress,

Sad Nowoczesny - miesiecznik, Hiortpress,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozpoznaje metody agrotechniczne odpowiednio dla gatunków/faz rozwoju i wyjaśnia sposoby działania, środowiskowe uwarunkowania a także czynniki warunkujące skuteczność poszczególnych metod i zabiegów

Rozumie i szczegółowo opisuje zasady ochrony, minimalizacji szkód wywoływanych przez czynniki stresowe na plantacji sadowniczej, Zna budowę urządzeń modyfikujących niekorzystne wpływy siedliska

Posiada szczegółową wiedzę na temat zabiegów agrotechnicznych i ich wpływu na jakość plonu.

Umiejętności

Znajduje odpowiednie zabiegi agrotechniczne dla konkretnego gatunku oraz faz rozwoju

Wybiera odpowiedni sprzęt i metody oraz przygotowuje plan zabiegów, ocenia ich konieczność, przewiduje skuteczność i korzyści

Identyfikuje i analizuje możliwości zwiększenia plonu/polepszenia jego jakości z użyciem nowych rozwiązań technologicznych.

Sporządza pisemne i ustne opracowania i prezentacje

Kompetencje społeczne

Przekazuje obiektywne informacje związane ze stosowaniem najnowszych metod agrotechnicznych. Przewiduje korzyści i zagrożenia środowiskowe związane ze stosowaniem poszczególnych metod agrotechnicznych oraz konieczność wdrażania odpowiednich zasad bezpieczeństwa indywidualnie oraz w grupie

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)