Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.GLE.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

podstawowy - obowiązkowy

Pełny opis:

Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Czynniki glebotwórcze. Występowanie i charakterystyka najważniejszych skał glebotwórczych (magmowych, metamorficznych i osadowych). Procesy glebotwórcze

Wietrzenie skał i minerałów – uziarnienie, skład mineralny i chemiczny produktów wietrzenia i akumulacji. Struktura gleby. Główne cechy morfologiczne gleb. Główne poziomy genetyczne i poziomy diagnostyczne gleb

Trójfazowy układ gleby – wpływ na kształtowanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby

Substancja organiczna gleby. Organizmy glebowe. Przemiany związków organicznych w glebie, rola próchnicy glebowej. Odczyn i rodzaje kwasowości gleby

Właściwości sorpcyjne gleby. Budowa i skład kompleksu sorpcyjnego gleby, rodzaje sorpcji glebowej. Buforowość gleby

Systematyka gleb Polski, bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i funkcje poza produkcyjne gleby

Agronomiczne kategorie gleb. Oznaczanie składu mechanicznego gleby metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego

Fizyczne właściwości gleb i podłoży. Oznaczanie gęstości objętościowej, porowatości i pojemności powietrznej gleb mineralnych metodą cylinderka Kopeckiego. Oznaczanie gęstości podłoży organicznych metodą Bagg-Olsena.

Woda w glebie – oznaczanie pojemności wodnych i przepuszczalności gleb

Glebowa substancja organiczna. Oznaczanie zawartości próchnicy metoda Tiurina. Metoda wyżarzania. Oznaczanie wskaźnika wodoodporności agregatów glebowych metodą przesiewania na mokro wg Kullemana

Właściwości sorpcyjne gleb. Oznaczanie pojemności sorpcyjnej gleb metodą Kappena. Kwasowość hydrolityczna. Oznaczanie kwasowości metodą Daikuhary. Oznaczanie sumy zasad wymiennych

Profile glebowe – systematyka i charakterystyka gleb

Literatura:

Podstawowa

Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN Warszawa

Hillel D. 2012. Gleba w środowisku. Wydawnictwo naukowe PWN

Maciejewska A. (red.) 2017. Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Uzupełniająca

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusikiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN Warszawa

Kowalik S. 2007. Zagadnienia z gleboznawstwa. Skrypty uczelniane AGH

Drozd J., Linczar M., Linczar S., Weber J. 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wydawnictwo UP we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

czynniki glebotwórcze. Charakteryzuje ważniejsze skały glebotwórcze oraz procesy glebotwórcze.

główne cechy morfologiczne gleb, rozpoznaje oraz opisuje poziomy genetyczne i poziomy diagnostyczne gleb.

jak kształtują się właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby oraz podłoży. Definiuje odczyn i rodzaje kwasowości.

podstawy wiedzy z zakresu glebowej materii organicznej, funkcjonowanie organizmów glebowych, przemiany związków organicznych w glebie i podłożach oraz rolę próchnicy glebowej.

pojęcie sorpcji glebowej, zna budowę kompleksu sorpcyjnego gleby, rozróżnia rodzaje sorpcji glebowej.

systematykę gleb Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gleb antropogenicznych.

umiejętności - potrafi

oznaczyć skład mechaniczny gleby metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego.

oznaczać gęstość objętościową, porowatość i pojemność powietrzną gleb mineralnych metodą cylinderka Kopeckiego oraz podłoży organicznych metodą Bagg-Olsena. Potrafi oznaczyć pojemność wodną i przepuszczalność gleb.

wymienić metody oznaczania zawartości próchnicy w glebie. Potrafi oznaczyć zawartość próchnicy metodą Tiurina. Posiada umiejętność oznaczenia wskaźnika wodoodporności agregatów glebowych metodą przesiewania na mokro wg Kullemana.

oznaczyć pojemność sorpcyjną gleb metodą Kappena, kwasowość hydrolityczną metodą Daikuhary, sumę zasad wymiennych metodą Kappena.

rozpoznać układ poziomów genetycznych w profilu glebowym. Rozróżnia typy gleb i charakteryzuje ich właściwości. Kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy w grupie i kierowania małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

oceny zagrożeń swojej działalności oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo (70% udziału w ocenie końcowej)

przygotowanie do ćwiczeń, sprawdzian pisemny wiedzy, zaliczenie raportu, sprawozdanie z prac laboratoryjnych (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Marlena Grzanka, Iwona Kowalska, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)