Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia stresu roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.FSR.SM.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stresu roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Fizjologia stresu roślin

podstawowy-obowiązkowy

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie stresu i stresora. Różnorodność czy jednorodność reakcji roślin na różne stresy.

- Stres oksydacyjny – definicja, co to są reaktywne formy tlenu, system antyoksydacyjny roślin.

- Wpływ różnych czynników abiotycznych i biotycznych na rośliny. Wyszczególnienie specyficznych reakcji na poziomie komórki i całej rośliny związanych ze stresem radiacyjnym, termicznym, wodnym, chemicznym (w tym metali ciężkich), mechanicznym i in.

- Dlaczego warunki miejskie skracają długość życia roślin – czynniki stresowe w aglomeracjach miejskich, fizjologiczna odpowiedź roślin ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów.

- Odporność roślin (konstytutywna i indukowana), cechy charakterystyczne roślin odpornych na niekorzystne czynniki środowiska z wyszczególnieniem przykładowych gatunków. Podsumowanie kursu.

Tematyka ćwiczeń:

- Badanie reakcji roślin ozdobnych na stres oksydacyjny i temperaturowy na podstawie fluorescencji chlorofilu a. Opracowanie projektu zadania własnego.

- Wpływ różnych czynników stresowych na stan fizjologiczny błon cytoplazmatycznych komórek liści wybranych gatunków ozdobnych

- Zmiany w wybarwieniu roślin ozdobnych pod wpływem różnych czynników stresowych (nadmiar promieniowania, susza, zasolenie) – obserwacje oraz analiza zawartości barwników asymilacyjnych.

- Analiza zawartości związków fenolowych w liściach drzew w zależności od warunków wzrostu (metoda z odczynnikiem Folina)

- Reakcje wybranych gatunków roślin na uszkodzenia mechaniczne (analiza oddychania kwiatów, liści o walorach dekoracyjnych). Obserwacje tworzenia się tkanki kalusowej u roślin drzewiastych w wyniku uszkodzeń mechanicznych.

- Obserwacje wpływu różnych czynników stresowych na rośliny w terenie – ŚWIAT JEST PEŁEN STRESU (zajęcia terenowe)

- Demontracja stresu biotycznego. Toksyczne związki allelopatyczne: wpływ ekstraktów z liści roślin o dużym potencjale allelopatycznym na kiełkowanie i wzrost kilku gatunków roślin ozdobnych. Ocena toksyczności juglonu.

- Prezentacja wyników zadania własnego. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Podstawowa:

- Kacperska A. Reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe. W: Fizjologia

roślin. PWN 2012.

- Kozłowska M. Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, 2007

Uzupełniająca:

- Bartosz G. Druga twarz tlenu. PWN 2008

- Prace własne i literatura dostępne u prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu problematykę badawczą i techniki stosowane w fizjologii roślin

-złożoność procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach modyfikowanych przez człowieka

-w pogłębionym stopniu zależności między organizmami żywymi w zakresie sztuki ogrodowej

-reakcje roślin ozdobnych nieprzystosowanych pod względem doboru do ich naturalnych wymogów

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- samodzielnie wyszukać dane literaturowe w celu uzasadnienia wyników eksperymentów

- wykonać zaawansowane eksperymenty badawcze związane z funkcjonowaniem roślin

- przygotować prace pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących wpływu człowieka na środowisko roślin ozdobnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- podnoszenia odpowiedzialności za pracę własną i podporządkowania się pracy w zespole

- etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jego przekształcanie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo (70%)

Ćwiczenia:

Indywidualne sprawozdania z zajęć laboratoryjnych i terenowych (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kołton
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kołton, Wojciech Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołton
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołton
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kołton
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)