Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.DKK.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z ozdobnymi formami koron drzew owocowych, metodami i narzędziami do ich formowania. Omówienie sposobów hamowania siły wzrostu drzew oraz redukcji zjawiska dominacji wierzchołkowej. Przedstawienie głównych zasad obniżania starych drzew owocowych oraz wpływu sytemu, intensywności oraz terminu cięcia na wzrost drzewa. Studenci w trakcie zajęć praktycznych w Garlicy Murowanej będą wykonywać kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne na piętnastoletnich ozdobnych formach koron jabłoni. Wykonają konstrukcję szkieletową do formowania koron ozdobnych. Zaobserwują efekty oraz wykonają zabiegi ograniczające siłę wzrostu drzew, stymulacji wyrastania pędów oraz zabiegi fitosanitarne. Na wybranych egzemplarzach starych drzew czereśni zaplanują cięcie obniżające korony jak również zaobserwują efekty cięcia wykonanego w latach ubiegłych.

Pełny opis:

Rodzaje koron ozdobnych(palmety, okna, forma łukowa, forma „U” ) oraz etapy ich formowania. Przydatność różnych gatunków drzew owocowych w kształtowaniu koron ozdobnych.

Materiały, narzędzia oraz technika ich stosowania w kształtowaniu oraz pielęgnacji drzew. Wpływ intensywności cięcia oraz terminu zabiegu na wzrost drzew oraz ich zdrowotność. Metody ograniczania siły wzrostu drzew oraz precyzyjne systemy cięcia drzew (nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, cięcie na krótkopędy).

Zasady kształtowania i pielęgnacji starych koron drzew owocowych. Technika cięcia konarów, zabezpieczanie ran po cięciu, leczenie ran.

Sadzenie, rozpinanie konstrukcji i cięcie koron ozdobnych drzew owocowych. Formowanie koron ozdobnych w kolejnych latach prowadzenia drzewa. Pielęgnacja koron ukształtowanych, cięcie koron oraz i – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej

Prezentacja przeprowadzonych prac oraz uzyskanych efektów. Praktyczne metody ograniczania siły wzrostu drzew – nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, nacinanie kory. Przygotowanie preparatu i zabezpieczanie ran po cięciu. Leczenie ran zgorzelinowych oraz raków na pniach i konarach drzew. Analiza kształtu koron starych drzew owocowych, planowanie systemu cięć obniżających korony – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej

Zapoznanie się ze specjalistycznymi narzędziami do chirurgii drzew (sekatory i pilarki na wysięgniku). Obniżanie i pielęgnacja koron starych drzew owocowych. Pomiary dziko rosnących drzew owocowych pod kątem zgłoszenia ich jako pomnika przyrody – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej.

Literatura:

Mika A. 1993. Cięcie drzew i krzewów owocowych. PWRiL Warszawa.

Jankiewicz L.S. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna ozdobne formy koron drzew owocowych oraz poszczególne etapy ich formowania. Zna wpływ zabiegów pielęgnacyjnych i formujących (termin i rodzaj cięcia, nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, stymulowanie wyrastania pędów) na fizjologię i wzrost drzewa owocowego. Opisuje szczegółowo budowę i funkcjonowanie elementów korony drzewa.

Ma ogólną wiedzę na temat sposób modyfikowania siły wzrostu drzewa w celu uzyskania planowanych efektów ozdobnych.

Zna profesjonalne narzędzia ogrodnicze oraz metody ich używania w celu precyzyjnego formowania ozdobnych form koron drzew owocowych. Zna metody oraz materiały niezbędne w chirurgii drzew owocowych.

Umiejętności

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na wzrost i zdrowotność koron drzew owocowych.

Potrafi modelować korony drzew owocowych z wykorzystaniem optymalnych technik i narzędzi.

Potrafi wykonać szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew owocowych.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

721 – demonstracja umiejętności praktycznych

201 – sprawdzian umiejętności – wykonanie zadania

203 – zaliczenie raportu/sprawozdania z ćwiczeń terenowych (indywidualne/grupowe)

Kryteria oceny:

Wiedza:

Na ocenę niedostateczną (2): Nie zna wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Nie zna ozdobnych aspektów koron drzew owocowych oraz metod cięcia i ich formowania.

Na ocenę dostateczną (3): Wymienia podstawowe formy koron ozdobnych, ale nie potrafi ich opisać. Ogólnie opisuje metody formowania. Nie określa wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego.

Na ocenę dobrą (4): Wymienia podstawowe metody cięcia i formowania, potrafi je opisać. Określa ogólny wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego.

Na ocenę bardzo dobrą (5): Zna ozdobne typy koron drzew owocowych oraz wymienia szczegółowe metody cięcia i formowania, potrafi opisać i uzasadnić wybór metody. Określa precyzyjnie wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego.

Umiejętności:

Na ocenę niedostateczną (2): Nie potrafi wykorzystać metod stosowanych przy formowaniu drzew. Nie potrafi sformułować zaleceń cięcia i pielęgnacji drzew.

Na ocenę dostateczną (3): Stosuje (praktycznie) precyzyjne metody cięcia i formowania drzew. Jest w stanie określić podstawowe zalecenia dotyczące formowania i pielęgnacji koron drzew.

Na ocenę dobrą (4): Dobiera i wykonuje najbardziej optymalne metody cięcia i formowania drzew. Prawidłowo ocenia rodzaj potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Na ocenę bardzo dobrą (5): Sprawnie i starannie wykonuje wszystkie zabiegi formujące i pielęgnacyjne. Uzasadnia wybór wybranych metod. Szczegółowo opisuje zalecenia dotyczące metod pielęgnacji ozdobnych koron drzew owocowych.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę niedostateczną (2): Nie potrafi pracować w grupie, nie potrafi zarządzać małą grupą.

Na ocenę dostateczną (3): Potrafi współpracując w grupie wykonywać powierzone zadania.

Na ocenę dobrą (4): Aktywnie pracuje w grupie

Na ocenę bardzo dobrą (5): Angażuje się w róże zadania w grupie oraz potrafi przydzielać i nadzorować powierzone zadania.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)