Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i systematyka roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BOT.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i systematyka roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

podstawowy - obowiązkowy

Pełny opis:

Podstawy doskonalenia metod identyfikacji i oceny materiału roślinnego

Struktury komórkowe o znaczeniu diagnostycznym. Elementy histologii.

Organografia: pęd, korzeń, systemy korzeniowe, trwałość i formy wzrostu roślin

Nomenklatura taksonów w zależności od rangi systematycznej. Podstawy taksonomii roślin i metody badań taksonomicznych

Ogólne tendencje ewolucyjne nasiennych, ich przegląd systematyczny, rozmnażanie oraz biologia rozwoju.

Cw

Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i przyporządkowanie ich do taksonów flory jesiennej, charaktyrystyka rodzin botanicznych do których należą oznaczane gatunki.

Obserwacje mikroskopowe na poziomie komórkowym, identyfikacja strunktur o znaczeniu diagnostycznym.

Układ sekrecyjny

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Przegląd głównych przedstawicieli taksonów roslin od Schizophyta po Magnoliophytinae

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Literatura:

Podstawowa Broda B. 2012.Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL

Szwejkowska A., Szwejkowski J. 2003. (i wznowienia). Botanika t. I Morfologia, t. II Systematyka . PWN Warszawa

Praca zbiorowa pod redakcją E. Pojnara. Skrypt Botanika: teoria i ćwiczenia. Wyd. AR Kraków

Uzupełniająca Wojciechowski T. 2021. Diologia dynamiczna. Wyd. Poligraf

Balcerek M. 2019. Atlas sproszkowanych substancji roślinnych. PZWL

Cerbat J. 2007. Atlas anatomii roślin. Wyd. UR we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

budowę roślin oraz opisuje je stosując poprawną terminologię i nomenklaturę

różnorodność morfologiczną i anatomiczną w obrębie roślin różnych rang

ogólne zasady i metody rozmnażania roślin na stanowiskach naturalnych

pojęcia stosowane w taksonomii roślin

zasadę klasyfikowania roślin do poszczególnych taksonów

budowę komórek i tkanek o istotnym znaczeniu diagnostycznym

rolę roślin, w tym gatunków o walorach farmakopealnych, w środowisku

Umiejętności - potrafi

posługiwać się poprawną terminologią oraz nomenklaturą botaniczną

identyfikować, na podstawie budowy morfologicznej i anatomicznej grupy roślin najwazniejsze z punktu widzenia studiowanego kierunku

korzystać z przewodników do oznaczania roślin

ocenić na podstawie budowy morfologiczno-anatomicznej przynależność roślin do określonych taksonów

praktycznie wykorzystać materiał roślinny z zasobów środowiska i poprawnie określić sposób jego rozmnażania

Kompetencje społeczne - jest gotów do

kreatywnej współpracy w niewielkim zespole

przewidywania konsekwencji pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest średnia liczoną z ocen uzyskanych z egzaminu (50% udziału w ocenie końcowej); w semestrze zimowym oraz letnim z ćwiczeń laboratoryjnych- sprawdzian wiedzy i umiejętności (35% udziału w ocenie końcowej) oraz ćwiczeń terenowych w semestrze letnim (15% udziału w ocenie końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)