Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BIZ.SM.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot kierunkowy - obowiązkowy, 1 semestr studiów

Wymagania wstępne: wiedza z biochemii, biologii molekularnej, fizjologii, endokrynologii i embriologii zwierząt na poziomie studiów biotechnologicznych I stopnia

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady 30 godz.

1. Metody pozaustrojowej produkcji zarodków ssaków

2. Uzyskiwanie ssaków klonalnych i transgenicznych

3. Metody transplantacji zarodków i ich znaczenie

4. Genomika funkcjonalna i jej zastosowanie w biotechnologii zwierząt

5. Biotechnologiczne metody rozrodu ryb

6. Molekularne podstawy determinacji płci i różnicowania płciowego ryb, ptaków i ssaków

7. Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków

8. Transgeneza u ptaków

9. Metoda hodowli komórek in vitro – (historia, rodzaje hodowli, podstawowe zagadnienia metodyczne)

10. Hodowle pierwotne i linie komórkowe

11. Komórki macierzyste

12. Hodowle narządowe i medycyna regeneracyjna

13. Zastosowanie hodowli komórek w badaniach

14. Podstawy nutrigenomiki

15. Wykorzystanie biologii molekularnej w badaniach nad żywieniem zwierząt

Ćwiczenia 30 godz.

1. Pozyskiwanie i dojrzewanie in vitro oocytów na przykładzie wybranych gatunków ssaków (bydło, konie, świnie, koty) oraz konserwacja gamet i zarodków

2. Metody przyżyciowego pobierania oocytów ryb i oznaczanie ich dojrzałości. Rozwój embrionalny ryb - wykorzystanie w badaniach biotechnologicznych

3. Wykrywanie apoptozy w komórkach zwierzęcych za pomocą metody TUNEL

4. Hodowla komórek i oocytów: a) hodowla pierwotna komórek ziarnistych i komórek osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego świni; b) hodowla oocytów w kroplach

5. Linie komórkowe: a) wyprowadzanie linii komórkowej z aorty – hodowla eksplantów; b) linie komórkowe: zmiana pożywki, pasaż, mrożenie

6. Metody badawcze stosowane w żywieniu zwierząt i nutrigenomice

Literatura:

Podstawowa:

Stokłosowa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004

Zakęś Z., Wolnicki J., Demska-Zakęś K., Kamiński R., Ulikowski D. Biotechnologia w akwakulturze. Wydawnictwo IRS, Olsztyn 2008.

Praca zbiorowa pod redakcją L. Zwierzchowskiego: Biotechnologia zwierząt. PWN, Warszawa, 1997; Bielański W, Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków,1997

J. Bishop. Ssaki transgeniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Bal Jerzy, Biologia molekularna w medycynie, Elementy genetyki klinicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Uzupełniająca:

Sechman A. Molekularne mechanizmy determinacji płci u ptaków. Medycyna Weterynaryjna, 61, 19-23, 2005

Hrabia A., Shimada K., Rząsa J., Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków, Medycyna Weterynaryjna, 63, 632-634, 2007.

Młodawska W. Zdolność oocytów klaczy do dojrzewania i zapłodnienia in vitro. Med. Weter., 2014, 70(1), 11-14; Młodawska W., Tischner M.: Dojrzewanie płciowe klaczy i perspektywy skracania okresu międzypokoleniowego u koni. Med. Weter. 2019, 75 (7), 398-409

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- metody zapłodnienia in vitro, klonowania i uzyskiwania zwierząt transgenicznych, objaśnia niechirurgiczne i chirurgiczne metody transplantacji zarodków i ich znaczenie

- podstawowe pojęcia embriologii i rozwoju zarodkowego ryb, ptaków i ssaków; tłumaczy proces determinacji i różnicowania płciowego ryb, ptaków i ssaków; opisuje metody transgenezy

- zagadnienia dotyczące manipulacji na komórkach zwierzęcych i gametach; zna podstawowe metody hodowli linii komórkowych i komórek macierzystych

- podstawowe pojęcia z zakresu nutrigenomiki oraz wykorzystania biologii molekularnej w badaniach nad żywieniem zwierząt

- pojęcia z zakresu genomiki funkcjonalnej oraz metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli zwierząt

Umiejętności - student potrafi:

- przyżyciowo pobrać oocyty ryb i oznaczyć ich dojrzałość; opisać poszczególne stadia rozwoju embrionalnego ryb i je wykorzystać w badaniach biotechnologicznych

- stosować odpowiednie metody laboratoryjne do analizy procesu apoptozy komórek zwierzęcych

- prowadzić hodowlę pierwotną komórek ziarnistych i komórek osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego oraz hodowlę oocytów w kroplach

- wyprowadzić linię komórkową z aorty; przeprowadzić hodowlę z eksplantów; przeprowadza eksperymenty z zastosowaniem linii komórkowych

- posłużyć się poubojowymi metodami pozyskiwania oocytów, ocenić ich przydatność do hodowli in vitro; posługuje się metodami konserwacji gamet i zarodków

- dobrać i stosować odpowiednie metody badawcze z zakresu żywienia zwierząt i nutrigenomiki

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- pracy w grupie i kierowania małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

- posiada świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających z stosowania poznanych metod badawczych

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów biotechnologicznych na zwierzętach

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru/półotwarty z treści przekazywanych na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 65%.

Ćwiczenia: Test jednokrotnego wyboru/półotwarty, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wynosi 35%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Agnieszka Nowak, Magdalena Socha, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Agnieszka Nowak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Agnieszka Nowak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Agnieszka Nowak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)