Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i morfologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.AMR.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i morfologia roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy - obowiązkowy, 1 semestr studiów

Wymagania wstepne: wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej

Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady - 15 godz.

1. Budowa organizmu roślin wyższych - pojęcie telomu i kormusu, morfologia pędu i korzenia.

2. Anatomia rozwojowa kwiatu, budowa poszczególnych elementów kwiatu, kwiatostany.

3. Znaczenie programowanej śmierci komórki w budowie organizmu roślinnego. Biologia kwitnienia, powstawanie i rozwój nasion i owoców.

4. Terminologia i klasyfikacja tkanek roślinnych (twórcze, parenchymatyczne, wzmacniające, okrywające, przewodzące pierwotne i wtórne).

5. Przegląd funkcjonalnych układów tkankowych (układ twórczy, izolujący, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący, spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny).

6. Cechy anatomiczno-morfologiczne roślin należących do różnych form ekologicznych.

7. Zastosowanie organów i tkanek roślinnych w procesach biotechnologicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz.

1. Obserwacje morfologiczne pędu (ogólny pokrój roślin zielnych i drzewiastych, różnice morfologiczne między roślinami jedno- i dwuliściennymi, morfologia łodyg, rozgałęzienia, klasyfikacja pąków) oraz korzenia (systemy korzeniowe) na żywym materiale roślinnym.

2. Morfologia kwiatów (krotność, symetria, elementy budowy kwiatu, sposoby wykształcenia kielicha i korony, położenie słupka na dnie kwiatowym) i liści (filotaksja, liście pojedyncze i złożone, morfologia blaszki liściowej) - obserwacje na żywym materiale roślinnym.

3. Modyfikacje pędów – przykłady zmodyfikowanych pędów nadziemnych i podziemnych.

4. Owoce: klasyfikacja, morfologia i rozpoznawanie. Budowa nasion.

5. Techniki wykonywania roślinnych preparatów anatomicznych: cięcie, przejaśnianie, barwienie.

6. Rozpoznawanie tkanek roślinnych.

7. Anatomia korzenia: budowa pierwotna i wtórna. Modyfikacje korzeni.

8. Budowa anatomiczna łodygi roślin jednoliściennych.

9. Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna łodyg roślin dwuliściennych. Charakterystyka budowy drewna roślin nagozalążkowych.

10. Liść: skórka liścia i jej wytwory (elementy funkcjonalnych układów: izolującego i wydzielniczego), anatomia liści światło- i cieniolubnych, kseromorficznych, roślin C4, anatomia słupka i pręcika.

11. Obserwacje anatomiczne materiału roślinnego z kultur in vitro.

Literatura:

Podstawowa:

Hejnowicz Z., Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa, 2022

Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika, Tom I. Morfologia. PWN Warszawa 2022

Crang R., Lyons-Sobaski S., Wise R.. Plant Anatomy, Springer 2018

Uzupełniająca:

Culter D.F., Botka C.E.J., Stevenson D.W., Plant Anatomy. An Applied Approach. Blackwell Publ. 2008,

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

- podstawowe procesy metaboliczne przebiegające w komórkach roślinnych w trakcie różnicowania się ich w tkanki i podczas formowania różnych organów roślinnych

- budowę morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych roślin należących do różnych grup ekologicznych i taksonomicznych, powiązania pomiędzy strukturą i topografią tkanek i organów a umiejscowieniem procesów fizjologicznych, zagadnienia z zakresu budowy i właściwości organizmów roślinnych ważne z punktu widzenia biotechnologii roślin

- możliwości zastosowania organów i tkanek roślinnych w procesach biotechnologicznych; zastosowanie i rolę roślin w gospodarce żywieniowej i ogólnie w świecie ożywionym

- modyfikacje budowy zewnętrznej i wewnętrznej u roślin w zależności od zmieniających się warunków środowiskowych, znaczenie bioróżnorodności flory; zależności między organizmami roślinnymi a środowiskiem oraz zastosowanie tej wiedzy w biotechnologii

Umiejętności - student potrafi:

- zidentyfikować roślinne tkanki i sklasyfikować je jako twórcze lub stałe, żywe lub martwe; zidentyfikować organy roślinne, takie jak korzeń, łodyga, liść, kwiat oraz owoc i opisać ich budowę morfologiczną i histologiczną

- wykonać proste zadania badawcze indywidualnie lub w zespole w zakresie niezbędnym do interpretacji zmian morfologiczno-anatomicznych z wykorzystaniem materiału roślinnego

- prawidłowo interpretować wyniki obserwacji przeprowadzonych samodzielnie lub zespołowo i wyciągać z nich wnioski

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- pracy zespołowej podczas zajęć, przy wykonywaniu prostych preparatów i prowadzeniu obserwacji

- podjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas pracy z odczynnikami chemicznymi i narzędziami laboratoryjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny ograniczony czasowo - test mieszany z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru (udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej 50%)

Ćwiczenia: Sprawdzian wiedzy i umiejętności - test mieszany z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), rozpoznawanie struktur na rysunkach (udział oceny średniej ze sprawdzianów w ocenie końcowej - 50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Wiszniewska
Prowadzący grup: Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)