Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.PH1.MET.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Cele przedmiotu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi teoriami i badaniami na temat metod rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem ADR, mediacji oraz negocjacji, arbitrażu czy polubownego załatwiania spraw. Celem kursu jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na profesję mediatora, arbitra jako istotna funkcję w społeczeństwa kapitalistycznym i konsumpcyjnym.

Warunki wstępne: Podstawowa wiedzy z zakresu socjologii ogólnej.

Zakres merytoryczny:

1. Wyjaśnienie podstawowym pojęć z zakresu rozwiazywania konfliktów, tj. Konflikt. Rodzaje konfliktu i mechanizmy powstawania konfliktów, interes, spór, mechanizmy opanowywania sporów.

2. Konflikt interpersonalny i konflikt intrapersonalny.

3. Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów.

4. Interwencja w konflikt przez osoby trzecie: metody pomocy.

5. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, tj. negocjacje, mediacje, arbitraż, formy hybrydowe ADR (w tym m.in.: med.-arb, arb-med, on-line dispute resolition, neutral fact finding, ombudsman, private judging).

6. Formy alternatywne a tryb adjudykacyjny (proces sądowy).

7. Mediacja i negocjacje jako forma alternatywnego rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym.

8. Problematyka mediatora, negocjatora i arbitra w rozwiazywaniu konfliktów. "

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_MTRK_W1 Student zna i potrafi posługiwać się poprawnie oraz rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. LES2_W01 RL

LES_MTRK_W2 Student rozumie podstawowe typy relacji społecznych w tym konfliktu, jego analizy, sytuacji sporu i reakcji państwa na spór, ze szczególnym uwzględnieniem sporów interpersonalnych. LES2_W02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_MTRK_K1 Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, w tym uaktualniania wiedzy. LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

"Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Na końcową ocenę składają się nastepujące elementy: ocena z kolokwiu pisemnego (80%) oraz aktywnośc podczas zająć (20%). Warunkiem zaliczenia jest obecnośc na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwone). Nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z obowiązkiem zaliczenia zrealizowanego materiału.

Opis metod prowadzenia zajęć

Prezentacje multimedialne

Praca w podgrupach (analiza przypadków)

Praca indywidualna

Dyskusja

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy lub przygotowanie pracy pisemnej"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szast
Prowadzący grup: Mateusz Szast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szast
Prowadzący grup: Mateusz Szast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)