Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje i negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.PH1.MED.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Celem kursu jest przedstawienie studentom podstaw mediacji i negocjacji. W szczególności są to zasady przygotowywania mediacji, a także podstawowe strategie i techniki negocjacyjne. W ramach zajęć studenci będą mogli uczestniczyć w symulacjach mediacji i negocjacji. W ramach zajęć realizowane będa nastepujące zagadnienia:

1. Społeczno-prawne uwarunkowania mediacji i negocjacji. Rodzaje mediacji i negocjacji.

2. Przygotowanie do mediacji i negocjacji.

3. Podstawowe techniki mediacyjne i negocjacyjne.

4. Symulacje mediacji i negocjacji.

5. Zaprezentowanie komunikacji interpersonalnej

6. Przygotowanie uczestników do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia mediacji poprzez wykazanie na psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji.

7. Poznanie stylów, technik i umiejętności negocjacyjnych w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny.

8. Rozwiązywanie konfliktów: elementy teorii konfliktu, radzenie sobie z konfliktami.

9. Doskonalenie zasad skutecznej argumentacji, sposobów panowania nad własnymi emocjami i wywierania wpływu w trakcie interakcji.

10. Poznanie zasad inteligencji interpersonalnej i emocjonalnej.

11. Negocjacje i mediacje oparte na relacjach z klientem

12. Etapy rozmowy negocjacyjnej

13. Dbanie o własne potrzeby podczas negocjacji i mediacji

14. Definiowanie celów

15. Taktyka przy stole negocjacyjnym

16. Budowa zespołu negocjacyjnego

17. Mediacje w różnych sferach życia, tj. mediacje w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, w sprawach karnych, w sprawach nieletnich.

18. Negocjacje biznesowe, rówieśnicze, pracownicze, negocjacje w NGO.

19. Etyka mediatora. Rola mediatora w mediacji a rola sędziego w procesie sądowym."

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

"R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1991 (i wydania późniejsze).

Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1994 (i wydania późniejsze).

A. Binsztoka (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013.

Uzupełniająca

"Szast M., (Nie)etyczne aspekty komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, „Edukacja Etyczna” 13(1)/2017, ss. 72-88

Cenker M., Negocjacje,, Poznań, 2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2005, Poltext."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_MN_W1 "Student potrafi posługiwać się poprawnie oraz rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Posiada poszerzoną wiedzę o różnych rodzajach i etapach mediacji i negocjacji, potrafi także zdefiniować pojęcia negocjacji i mediacji oraz wskazać różnice między nimi.

Student ma wiedzę o stylach negocjacji i mediacji" LES2_W01 RL

LES_MN_W2 "Posiada podstawową wiedzę o strukturze społecznej i jej elementach, instytucjach i różnych rodzajach całości społecznych oraz o relacjach, które pomiędzy nimi zachodzą.

Zna rodzaje więzi społecznych i wie, jaka jest ich rola w procesie integracji społecznej." LES2_W02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_MN_ K1 K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w zakresie poszerzania wiedzy etycznej, rozwoju technik mediacyjno-negocjacyjnych. LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

"• Obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności z koniecznością ich odrobienia na dyżurze prowadzącego w terminie maksymalnie dwóch tygodni od nieobecności w przypadku braku usprawiedliwienia – brak możliwości zaliczenia przedmiotu);

• Przygotowanie do zajęć (znajomość literatury podstawowej);

• Aktywność (aktywny udział w dyskusjach, zajęciach warsztatowych oraz wygłaszaniu prezentacji);

• Pozytywna ocena z egzaminu końcowego w formie ustnej lub pisemnej lub przygotowane konspektu scenki mediacyjno-negocjacyjnej orz prezentacji w trakcie zajęć."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szast
Prowadzący grup: Mateusz Szast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szast
Prowadzący grup: Mateusz Szast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)