Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Las w kulturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.PH1.LAS.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Las w kulturze i sztuce
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematy zajęć:

1. Las i drzewa w kulturze i wierzeniach

2. Drewno w sztuce - możliwości i sposoby wykorzystania drewna jako naturalnego materiału w budownictwie i sztuce

3. Las jako inspiracja w projektowaniu zieleni miejskiej i ogrodowej.

4. Wykorzystanie surowców roślinnych w rękodziele;

5. Las w literaturze i poezji

6. Dziedzictwo przyrodnicze na przykładzie Małopolski

Pełny opis:

1. Las i drzewa w kulturze i wierzeniach

2. Drewno w sztuce - możliwości i sposoby wykorzystania drewna jako naturalnego materiału

w budownictwie i sztuce

3. Las jako inspiracja w projektowaniu zieleni miejskiej i ogrodowej.

4. Wykorzystanie surowców roślinnych w rękodziele;

5. Las w literaturze i poezji

6. Dziedzictwo przyrodnicze na przykładzie Małopolski"

Literatura:

Podstawowa

"1. Kiełczewski B., Kulturotwórcza rola lasu, wyd. IV, Gołuchów 2010

2. Grad J., Las jako przestrzeń kulturowa [w:] Las w kulturze polskiej. Materiały z konferencji w Głuchowie 13- 15 października 1999

3. Ruszczyk G. 2007. Drewno i architektura. Warszawa. Arkady.

4. Styczyński M. 2012. Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów. Wydawnictwo Ruthenus. Krosno.

5. Frączek M., Bujoczek M. 2014. Nasiona nie tylko dla grubodzioba, czyli rzecz o leśnej biżuterii. Zeszyty SIM, vol.16, nr 38/1: 136-142."

Uzupełniająca

"1. Wassus-Kydryńska K., Horoskop galijski druidów. Kraków 1991

2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985

3. Bednarz Z., Frączek M. 2004. Okoliczności śmierci Adama Loreta we wspomnieniach Bolesława Zmitrowicza (The circumstances of the death of Adam Loret recalled by Bolesław Zmitrowicz). Sylwan 5: 69-72.

4. Pułka J., Guzik M., Frączek M., Program przyjaciel parku narodowego – konceptualizacja, operacjonalizacja i realizacja, Państwo i Społeczeństwo, 2016 (XVI) nr 2"

Efekty uczenia się:

L.ES_LKS__W01 wiedzę z zakresu nauk leśnych i proponuje jej wykorzystanie w procesach wykorzystuje twórczych; w kulturze i sztuce w kontekście historycznym i współczesnym LES2_W04 LES2_W05 RL

LES_LKS_W02 zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka LES2_W04 LES2_W05 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_LKS_U01 posiada umiejętność wyszukiwania informacji i materiałów pochodzących z różnych dziedzin leśnictwa i wykorzystania ich w procesie twórczym LES2_U05 LES2_U07 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_LKS_K01 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania w dyskusji, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)