Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roślinność obszarów nieleśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F7s.ROS.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinność obszarów nieleśnych
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć "Specyfika roślin zbiorowisk nieleśnych.

Przystosowania do środowiska roślin strefy ekotonu.

Rodzime gatunki ekspansywne: dynamika populacji

Rośliny synantropijne: cechy, dynamika populacji

Rośliny upraw leśnych: rola diagnostyczna, dynamika populacji, metody kontrolowania populacji

Rośliny zrębowe: rola diagnostyczna, dynamika populacji,

Różnorodność florystyczna zbiorowisk okrajkowych

Bogactwo gatunkowe roślin występujących wzdłuż zbiorników i cieków wodnych, na łąkach, torfowiskach i bagnach

Różnorodność florystyczna obszarów zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Znaczenie bogactwa gatunkowego zbiorowisk nieleśnych"

Ćwiczenia laboratoryjne 12 godz.

Tematyka zajęć "Nauka rozpoznawania nieznanych roślin nieleśnych z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin strefy ekotonu.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin ekspansywnych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin synantropijnych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin upraw leśnych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin zrębowych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin zbiorowisk okrajkowych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin występujących wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych roślin występujących wzdłuż zbiorników i cieków wodnych.

Ocena zróżnicowania zbiorowisk nieleśnych."

Literatura:

Podstawowa

"1. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

2. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

3. Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

4. Matuszkiewicz 2006 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski"

Uzupełniająca

Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_RON_W1 specyfikę roślin nieleśnych i sposób ich funkcjonowania. Posiada wiedzę na temat biologii roślin naczyniowych, a także podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej zbiorowisk nieleśnych, geografii roślin oraz fitosocjologii. LES1_W01 LES1_W03 LES1_W18 RL

LES_RON_W2 wymagania środowiskowe i zasięgi występowania roślin nieleśnych oraz rolę wskaźnikową najważniejszych gatunków roślin nieleśnych LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_RON_U1 rozpoznawać rośliny nieleśne LES1_U03 RL

LES_RON_U2 samodzielnie oznaczać gatunki roślin nieleśnych z kluczem do oznaczania gatunków LES1_U03 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_RON_K1 ma świadomość potrzeby dokształcania się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_RON_K2 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia."demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Cecilia Cacciatori, Kacper Foremnik, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Cecilia Cacciatori, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)