Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konserwacja drewna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F7s.KON.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konserwacja drewna
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć "Naturalna trwałość drewna: proces mineralizacji drewna, czynniki bezpośrednie i pośrednie wpływające na trwałość, warunki rozwoju bakterii, grzybów i owadów w drewnie, przykłady trwałości drewna w różnych środowiskach.

Konserwacja i ochrona drewna - podstawowe definicje. Klasyfikacja, przegląd i krótka charakterystyka metod konserwacji drewna na podstawie polskiej normy.

Pora ścinki i wywozu drewna z lasu w świetle trwałości surowca drzewnego. Zasady konserwacji drewna w lesie, w miejscu ścinki i na składnicach leśnych.

Metody fizyczne konserwacji drewna: konserwacja wodą, suszenie naturalne (sezonowanie), sztaplowanie półfabrykatów, wady i zalety suszenia naturalnego.

Zasady suszenia sztucznego, podstawy teoretyczne procesu, typy i wyposażenie suszarek do drewna, wady drewna powstające podczas suszenia i zapobieganie ich powstawaniu, kontrola jakości suszenia.

Pozostałe metody fizyczne konserwacji drewna.

Metody chemiczne konserwacji drewna. Impregnaty (klasyfikacja i charakterystyka), metody aplikacji do drewna.

Aspekty ekologiczne impregnacji drewna, aspekty utylizacji i likwidacji impregnowanego drewna poużytkowego."

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie zabarwień oraz zgnilizn drewna. Rozpoznawanie ważniejszych owadów technicznych drewna i ich żerowisk. Zabezpieczanie czół drewna przed powstawaniem pęknięć. Nasycanie drewna metodą smarowania. Nasycanie drewna metodą opryskiwania. Nasycanie metodą kąpieli zimnej, krótkotrwałej. Nasycanie drewna metodą kąpieli długotrwałej. Nasycanie drewna metodą kąpieli gorąco-zimnej. Nasycanie drewna metodą pastowania. Nasycanie drewna metodą nabojów. Badanie głębokości wnikania impregnatów w drewno. Badanie skuteczności środków grzybobójczych. Badanie skuteczności środków ogniochronnych.

Literatura:

Podstawowa "1. Andres B., Krajewski A., Witomski P. Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

2. Materiały publikowane w czasopiśmie ""Przemysł Drzewny"".

3. Materiały publikowane w czasopiśmie „Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie”"

Uzupełniająca "1. Normy Polskie i Europejskie dotyczące konserwacji drewna i impregnatów.

2. Kubiak M., Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Materiały publikowane w czasopiśmie ""Gazeta Przemysłu Drzewnego"""

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_KODR_W1 Zna bezpośrednie i pośrednie czynniki wpływające na naturalną trwałość drewna, posiada wiedzę o warunkach sprzyjających rozwojowi bakterii, grzybów i owadów w drewnie, potrafi podać przykłady trwałości drewna w różnych środowiskach. Zna podstawowe definicje z zakresu ochrony i konserwacji drewna. Zna zasady i sposoby podnoszenia trwałości drewna poprzez stosowanie różnych metod konserwacji – fizycznych, chemicznych i biologicznych - w lesie, na składnicach odbiorców drewna, w fazie produkcji półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz w fazie użytkowania tych wyrobów w różnych środowiskach. Posiada wiedzę o chemicznych środkach służących do konserwacji drewna i metodach ich aplikacji do drewna. Jest świadomy zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony impregnatów stosowanych do ochrony drewna i zwalczania czynników powodujących jego degradację. Zna sposoby likwidacji poużytkowego drewna impregnowanego. LES1_W14 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_KODR_U1 Dokonuje doboru impregnatów i odpowiednich dla nich metod aplikacji, w zależności od czynników wpływających na trwałość drewna stosowanego w budownictwie. Potrafi rozpoznać rodzaje rozkładu drewna oraz szkodniki owadzie. Umie odpowiednio zastosować wybrane impregnaty do drewna oraz sprawdzić ich skuteczność. LES1_U13 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_KODR_K1 Posiada świadomość ryzyka stosowania impregnatów chemicznych do drewna dla osób prowadzących tego typu zabiegi, użytkowników drewna oraz dla środowiska naturalnego, a także zagrożeń jakie niesie ze sobą dla przyszłych pokoleń fakt używania impregnatów do drewna, w przypadku potrzeby jego likwidacji w przyszłości, w fazie poużytkowej. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru - minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0, 75% - 4.0, 90% - 5.0

ćwiczenia. sprawdzian umiejętności: sprawdzian wiadomości w formie testowo-opisowej, ocena 3,0 - minimum 51% punktów; ocena 4,0 - minimum 75% punktów; ocena 5,0 - minimum 90% punktów. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Radosław Wąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Monika Gach, Radosław Wąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wąsik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)