Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fitoklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.FIT.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitoklimatologia
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Pojęcie klimatu i jego zróżnicowanie. Podziały makroklimatu; Piętrowość klimatu; Strefy i typy klimatu; Mezoklimat jako przedmiot badań leśnych; Klimat przyziemnej warstwy powietrza w badaniach leśnych; Klimatyczne czynniki siedliska. Powietrze atmosferyczne; Pionowy przekrój atmosfery; Skład powietrza; Światło; Rola światła w życiu i rozmieszczeniu roślin leśnych; Fotoperiodyzm; Promieniowanie słońca bezpośrednie, rozproszone i całkowite; Natężenie, kierunek i skład widmowy światła; Bilans promieniowania; Wykorzystanie światła przez rośliny; Wpływ światła na pokrój drzew; Fototropizm; Rozkład światła w drzewostanie; Świtało na brzegach i w gniazdach drzewostanu; Światło a wzrost drzew; Regulowanie światła w drzewostanie; Rola temperatury w życiu i rozmieszczeniu roślin leśnych; Dobowy i roczny przebieg temperatury powietrza; Temperatury średnie i skrajne; Przymrozki wczesne i późne; Temperatura a okres wegetacyjny; Znaczenie fenologii w leśnictwie; Charakterystyka lokalnych stosunków świetlnych; Pionowy rozkład temperatury w drzewostanie; Temperatura na brzegach i w gniazdach drzewostanu; Temperatury w lesie i na otwartym terenie; Temperatura drzew; Rola wody w życiu i rozmieszczeniu roślin leśnych; Opady i ich rodzaje; Ilościowe i przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych; Wilgotność powietrza; Parowanie; Transpiracja; Charakterystyka lokalnych stosunków wilgotnościowych; Opady w lesie; Intercepcja; Opady na brzegach i w gniazdach drzewostanu; Wilgotność powietrza oraz parowanie w lesie i na otwartej przestrzeni, na brzegach i w gniazdach drzewostanu; Rola wiatru w życiu i rozmieszczeniu roślin leśnych; Kierunek, szybkość, siła i częstość wiatru; Wiatry o znaczeniu makrosiedliskowym i lokalnym; Wpływ rzeźby terenu na powstawanie w drzewostanach szkód od wiatru; Ekologiczne znaczenie wiatru w wysokich górach; Pożyteczne i szkodliwe wpływy wiatru na drzewa i las; Odporność drzewostanów na działanie wiatrów wywalających; Działanie wiatru na drzewa swobodnie stojące; Wiatr w lesie na brzegach i w gniazdach drzewostanów.

Ćwiczenia laboratoryjne 18 godz.

Tematyka zajęć Poznanie i prezentacja metod, sposobów, przyrządów oraz umiejętność dokonywania pomiarów nasłonecznienia i usłonecznienia, temperatury powietrza i gleby, wilgotności powietrza i gleby, parowania, opadów atmosferycznych, ciśnienia powietrza, kierunku, szybkości oraz siły wiatru w warunkach leśnych oraz otwartej przestrzeni; Poznanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami meteorologicznymi w lesie i na otwartej przestrzeni; Konstruowanie i charakterystyka bilansu promieniowania, termicznego oraz wodnego dla obszarów leśnych. Konstrukcja wybranych wskaźników klimatycznych ważnych dla gospodarstwa leśnego. Konstrukcja profili termicznych, wilgotnościowych przygruntowej warstwy powietrza w lesie i na otwartej przestrzeni.

Ćwiczenia terenowe 12 godz.

Tematyka zajęć Pomiar warunków mikroklimatycznych w różnych zbiorowiskach leśnych metodą stacjonarną oraz patrolową. Waloryzacja mikroklimatyczna zbiorowisk roślinnych

Literatura:

Podstawowa

"Kożuchowski K.M. 2014. Meteorologia i klimatologia dla leśników. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Tomanek J. 1972. Meteorologia i klimatologia dla leśników. PWRiL, Warszawa.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1982. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa."

Uzupełniająca

"Koźmiński Cz. Michalska B. 1999. Ćwiczenia z agrometeorologii. PWN Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Oleszwski K., Kopacz-Lembowicz M. 2000. Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_FIT_W1 Posiada podstawową wiedzę z zakresu meteorologii leśnej LES1_W06 RL

LES_FIT_W2 Zna podstawy klimatologii leśnej, rozumie rolę lasu w ochronie klimatu LES1_W05 RL

LES_FIT_W3 Rozumie wpływ czynników środowiskowych, w tym abiotycznych na las i na odwrót LES1_W08 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_FIT_U1 Potrafi zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w terenach leśnych, potrafi wykonać obserwacje i pomiary, umie analizować i opisywać zjawiska meteorologiczne i klimatyczne zachodzące w ekosystemach i zbiorowiskach roślinnych LES1_U01 RL

LES_FIT_U2 Potrafi przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym) wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_FIT_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykłady.egzamin pisemny (min 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia." demonstracja praktycznych umiejętności - wykonanie projektów

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)