Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropopresja w lasach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.ANT.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropopresja w lasach
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć "Rodzaje antropopresji związane z gospodarką leśną, szkodnictwem w lasach, wyłączaniem gruntów leśnych z produkcji oraz pozaleśną działalnością gospodarczą człowieka - historyczny przegląd. Aktualne przestrzenne nasilenie zjawisk antropogenicznych w lasach na przykładzie wybranych obszarów w Polsce i na świecie.

Stopień antropopresji w ekosystemach leśnych oraz sposoby obniżenia ryzyka szkód powstających w wyniku budowy, zanieczyszczeń komunikacyjnych i eksploatacji dróg szybkiego ruchu. Biologiczne, techniczne i prawne sposoby obniżenia ryzyka występowania szkód antropogenicznych w lasach przylegających do dróg. Fragmentacja obszarów leśnych i jej konsekwencje dla środowiska przyrodniczego.

Wpływ lokalizacji zakładów przemysłowych i energetycznych na funkcjonowanie ekosystemów leśnych i uaktywnianie się biotycznych czynników szkodotwórczych. Negatywny wpływ antropopresji na homeostazę ekosystemu leśnego związany z zakłóceniem bioróżnorodności i funkcjonowania destruentów i symbiontów.

Problemy dotyczące antropopresji w lasach ochronnych i prawem chronionych związane z błędami gospodarczymi, rekreacją oraz ruchem turystycznym, a także zasady ich ograniczania.

Antropopresja na terenach leśnych związana z różnymi rodzajami deformacji powierzchni ziemi i przekształceń środowiska w wyniku działalności górniczej. Przyrodnicze i techniczne skutki oraz możliwości usuwania skutków antropopresji."

"Szkodnictwo w lasach - identyfikacja różnych grup szkodnictwa, przyczyny, nasilenie i warunki środowiskowo - gospodarcze oraz możliwości działań prewencyjnych. Nielegalne wywożenie i porzucanie odpadów do lasów oraz konsekwencje dla środowiska przyrodniczego. Procedury zabezpieczania dowodów szkodnictwa. Prawe aspekty zwalczania szkodnictwa.

Skala oraz stopień degradacji środowiska w wyniku planowego i przypadkowego działania czynników destrukcyjnych w ramach różnych rodzajów antropopresji. Określanie i wyznaczanie obszarów o różnym stopniu przekształcenia w wyniku antropopresji na przykładzie wybranych obiektów w kontekście obowiązującego prawa ochrony środowiska.

Podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania, dotyczące sposobu gospodarowania w lasach w rejonach będących pod silna presją czynników antropogenicznych. Znajomość działań zmierzających do ograniczenia skutków antropopresji w lasach objętych różnymi formami ochrony prawnej (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), a także w lasach gospodarczych."

Ćwiczenia laboratoryjne 17 godz.

Tematyka zajęć "Opracowanie procedury wyznaczania obszarów o różnym stopniu przekształcenia w wyniku antropopresji.

Wyznaczanie granic przestrzennego występowania szkód antropogenicznych w ekosystemach leśnych na przykładzie wpływu wybranej autostrady. Wykonanie projektu zagospodarowania ochronnego w wyróżnionych strefach zagrożeń.

Metody określania rozmiaru zagrożeń z wykorzystaniem bioindykatorów. Projekty postępowania ochronnego w lasach wybranego nadleśnictwa będących pod wpływem antropogenicznych imisji przemysłowych z wykorzystaniem hylotechnicznych i biologicznych sposobów postępowania.

Określanie rodzajów i następstw szkód powodowanych przez górnictwo, określanie zagrożenia lasów w wyniku występowania deformacji terenu, ocena rozmiaru i konsekwencji szkód w biocenozach leśnych w wyniku oddziaływania hałd pokopalnianych.

Opracowanie projektu działań ochronnych dla wybranego kompleksu leśnego w warunkach antropopresji spowodowanej katastrofalnym pożarem oraz synergii uaktywniających się abiotycznych i biotycznych czynników szkodotwórczych, w związku z koniecznością odnowienia powierzchniach popożarowych.

Określenie wartości wskaźników dla poszczególnych grup i rodzajów szkodnictwa leśnego wykazywanych w dokumentacji nadleśnictw, ocena przyczyn w kontekście warunków społeczno gospodarczych na przykładzie szeregu nadleśnictw.

Projekt zagospodarowania ochronnego zdegradowanych fragmentów lasu spowodowanych nadmierną eksploatację związaną z ruchem turystycznym i rekreacyjnym w lasach ochronnych i prawem chronionych, a także możliwości jej ograniczania na przykładzie wybranych obiektów."

Literatura:

Podstawowa "Partyka J. (red.) 2002. Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - Zagospodarowanie - Konflikty - Zagrożenia, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

Pasternak T. 2014. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń leśnych. Wybrane procedury, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Bilański P. 2004. The range of crown damage caused by the pine shoot beetles Tomicus spp. (Col. Scolytidae) in Scots pine stands situated in the neighborhood of stacked wood yards in southeastern Poland, EJPAU, 9(4), #16."

Uzupełniająca "Ząbecki W., Bilański P., Bednarz B. 2000. Large pine weevil (Hylobius abietis L.) threat to plantations depending on soil preparation method in a burned area in the Rudy Raciborskie Forest District during 1993-1997. Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000. Sielnica 04–06. 09.2000. 121–128 [PDF].

Jankowiak R., Bilański P. 2007. Fungal flora associated with Tomicus piniperda L. in an area close to a timber yard in southern Poland. Journal of Applied Entomology, 131: 579–584. doi: 10.1111/j.1439-0418.2007.01194.x

Głodowski R. 2012. Uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze kształtujące rodzaj i rozmiar szkodnictwa leśnego na przykładzie wybranych nadleśnictw regionu świętokrzyskiego Praca doktorska wykonana w Katedrze Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej UR w Krakowie, s. 112 (maszynopis w ZOLEiKL w Krakowie)."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_ANLA_W1 ma podstawową wiedzę z zakresu ekologii, botaniki, zoologii, biologii roślin, grzybów i owadów, zna zależności między nimi i oddziaływanie na środowisko oraz funkcjonowanie w różnych warunkach przyrodniczych z uwzględnieniem antropopresji, ma ogólną wiedzę z zakresu fizjologii i biochemii roślin, antropogenicznych czynników stresowych i symptomów ich działania na rośliny "LES1_W03

LES1_W08

" RL

LES_ANLA_W2 ma podstawową wiedzę z zakresu zróżnicowania gatunkowego i jego uwarunkowań w odniesieniu do różnych grup organizmów roślin i zwierząt, oraz oceny i sposobów zachowania różnorodności biologicznej na różnych poziomach genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym "

LES1_W03

LES1_W18" RL

LES_ANLA_W3 ma podstawową wiedzę z zakresu hydrologii, zagrożeń erozyjnych wynikających z przyczyn naturalnych i obecności infrastruktury inżynierskiej "

LES1_W06

" RL

LES_ANLA_W4 posiada wiedzę z zakresu zarządzania obszarami leśnymi, identyfikuje cele stawiane gospodarce leśnej i potrafi ocenić wpływ zagospodarowania lasu na jego trwałość i wielofunkcyjność z uwzględnieniem cyklu rozwojowego, specyfiki gatunków, warunków środowiska i potrzeb społecznych "

LES1_W16" RL

LES_ANLA_W5 identyfikuje różne rodzaje antropopresji związane z gospodarczym wykorzystywaniem środowiska przyrodniczego i szkodnictwem, zna metody określania jej stopnia oraz sposoby ograniczania występowania szkód z nimi związanych "

LES1_W18

" RL

LES_ANLA_W6 zna uwarunkowania środowiskowe w procesie inwestycyjnym, zna procedury uzyskiwania decyzji i przygotowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko, a także zasady wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej z uwzględnieniem obszarów chronionych, w tym obszarach Natura 2000 "

LES1_W18

" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_ANLA_U1 potrafi wykonać inwentaryzację przyrodniczą, ocenić stopień zniekształcenia i zanieczyszczenia środowiska w ramach rodzajów antropopresji, potrafi zaplanować odpowiedni sposób zagospodarowania i ochrony lasów pozostających pod wpływem antropopresji "LES1_U01

LES1_U11

LES1_U18" RL

LES_ANLA_U2 potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy i inne opracowania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody "

LES1_U16

" RL

LES_ANLA_U3 potrafi przewidzieć ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje działań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody "

LES1_U17

" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_ANLA_K1 ma świadomości tempa i zakresu zmian zachodzących w nauce i rozumie wynikającą z tego potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy, rozwiązuje problemy w zakresie wykonywanego zawodu w oparciu o rzetelną wiedzę LES1_K01 RL

LES_ANLA_K2 uzasadnia potrzebę działania w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju się w gospodarowaniu zasobami przyrody, ma świadomość roli jaką odgrywa przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju LES1_K02 RL

LES_ANLA_K3 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska leśnego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład. zaliczenie pisemne ograniczone czasowo - ocena dostateczna 3.0 za uzyskanie co najmniej 50% punktów; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Udział w ocenie końcowej 30%.

ćwiczenia terenowe. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń. Udział w ocenie końcowej 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 17 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 17 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 17 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)