Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żyzność i nawożenie gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F5s.ZYZ.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żyzność i nawożenie gleb
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć "Teoretyczne podstawy przewidywania oddziaływania nawozów na gleby, jako efektu wymiany jonowej, zmian rozpuszczalności najważniejszych składników pokarmowych, wybrane metody analizy chemicznej stosowane w ocenie żyzności gleb - wady i zalety.

Ocena żyzności gleb leśnych – najnowsze trendy.

Wykorzystanie parametrów biochemicznych w monitoringu kondycji gleb leśnych.

Żyzność gleb leśnych w warunkach antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego.

Zagadnienie nawożenia gleb leśnych. Potrzeby, rodzaje nawożenia.

Wapnowania gleb leśnych, znaczenie, sposób wykonania, dobór nawozów, ustalanie dawek

Rodzaje nawozów organicznych stosowanych w leśnictwie, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z produkcji leśnej. Ocena ich jakości i możliwości zastosowania.

Makroskładniki w odżywianiu sadzonek. Ustalanie bilansu składników pokarmowych. Rozpoznawanie objawów ich niedoboru.

Mikroskładniki w odżywianiu sadzonek. Objawy niedoboru mikropierwiastków. Mikropierwiastki w bilansie składników pokarmowych..

Zasady nawożenia na plantacjach (drzew szybko rosnących, choinek, wierzby energetycznej itd.)"

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

Tematyka zajęć "Przygotowanie praktycznego eksperymentu nawozowego w różnych wariantach (w pomieszczeniu laboratoryjnym Zakładu) cz 1.

Przygotowanie praktycznego eksperymentu nawozowego w różnych wariantach (w pomieszczeniu laboratoryjnym Zakładu) cz 2.

Przygotowanie substratu glebowego pobranego na szkółce - zapoznanie się z wynikami poprzednich badań, przygotowanie zaleceń nawożeniowych w oparciu o metody szacunkowo - obliczeniowe

Ocena stopnia zakwaszenia gleby. Określenie potrzeb wapnowania gleby. Ustalanie rodzaju nawozów węglanowych oraz określenie sposobu ich dawkowania.

Ocena stanu zaopatrzenia sadzonek w podstawowe makroskładniki (Ca, Mg, K, P) i dobór sposobu nawożenia.

Ocena zasobności gleby w azot. Obliczanie bilansu azotu mineralnego i ustalanie ewentualnych potrzeb nawożenia.

Interpretacja wyników analiz laboratoryjnych gleby

Interpretacja wyników analiz materiału roślinnego.

Zakończenie eksperymentu nawozowego, analiza uzyskanych wyników z rezultatami przewidywanymi na podstawie obliczeń modelowych cz 1.

Zakończenie eksperymentu nawozowego, analiza uzyskanych wyników z rezultatami przewidywanymi na podstawie obliczeń modelowych cz. 2."

Literatura:

Podstawowa

"1. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Cz.1. Podstawy nawożenia. PWRiL.

2. Szołtyk G., 2003. Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych, CiLP, Warszawa.

3. Wesoły W., Hauke M., 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. CiLP, Warszawa."

Uzupełniająca

"1. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.. 1991: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony środowiska, Warszawa: 334.

2. Sobczak R., 1992. Szkółkarstwo leśne. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa.

3. Wójcik P.(red.) 2014. Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych. Instytut Ogrodnictwa. Skierniewice."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_ZNG_W1 możliwości kształtowania żyzności gleb, sposoby jej oceny oraz zasady stosowania nawożenia organicznego i mineralnego w hodowli drzew leśnych LES1_W05, LES1_W10 RL

LES_ZNG_W2 sposoby określania bilansu makro i mikroskładników w żywieniu roślin LES1_W04, LES1_W05 RL

LES_ZNG_W3 zna zasady monitorowania stanu odżywienia materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych, LES1_W04, LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_ZNG_U1 Ocenić żyzność gleb, określić bilans najważniejszych makro i mikroskładników na podstawie analizy gleby i roślinności; ocenić stan odżywienia roślin, dobrać odpowiednie nawożenie oraz sprawdzić efekty jego działania. LES1_U01, LES1_U10 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_ZNG_K2 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Test wyboru oraz uzupełnień (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział wykładów w ocenie ogólnej – 50%.

ćwiczenia. Zadanie projektowe (opracowanie szczegółowych zaleceń nawozowych oraz opracowanie wyników eksperymentu nawozowego) (50% pkt. w celu uzyskania oceny 3,0) udział ćwiczeń w ocenie ogólnej - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Ewa Błońska, Marta Kempf, Jarosław Lasota, Kinga Skrzyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Ewa Błońska, Marta Kempf, Mateusz Krupa, Jarosław Lasota, Stanisław Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Ewa Błońska, Marta Kempf, Mateusz Krupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)