Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce drewna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F5s.SYS.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce drewna
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć "Badania operacyjne i ich źródło. Przegląd metod i zakres oraz przykłady ich zastosowania. Metody gromadzenia danych wyjściowych do szacowania wartości zmiennych decyzyjnych.

Zintegrowane systemy udostępnienia drzewostanów, szlaków operacyjnych i składnic drewna. Określanie kierunków ciążenia mas drewna z rejonów transportowych i obszarów drogowych. Optymalizacja odległości transportowych i lokalizacja składnic przyzrębowych.

Systemy pozyskiwania i zrywki drewna w terenach trudnych: w warunkach górskich, w terenach podmokłych, na terenach poklęskowych. Środki techniczne i zasady udostępnienia terenu. Zintegrowane terenowo-techniczne zasady oceny stopni trudności procesów pozyskiwania drewna.

Certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw surowców leśnych w odniesieniu do procesów technologicznych pozyskiwania drewna i jego użytkowania

Oceny środowiskowe procesów technologicznych pozyskiwania i zrywki drewna. Szkody leśne i ich klasyfikacje oraz metodyki szacowania."

Ćwiczenia laboratoryjne 12 godz.

Tematyka zajęć "Projektowanie systemów składnic przyzrębowych i zbiorczych: środki ciężkości wydzieleń, wyznaczanie obszarów transportowych i rejonów drogowych, system minimalizacji odległości transportowych.

Projektowanie systemów szlaków operacyjnych w oparciu o zintegrowane, terenowo-technologiczne systemy szlaków operacyjnych, optymalizacja położenia szlaków łącznikowych w regularnych systemach udostępnienia drzewostanów.

Określanie strat przyrostowych w drzewostanach udostępnionych szlakami operacyjnymi.

Rozwiązywanie prostego problemu produkcyjno-transportowego przy wykorzystaniu popularnego oprogramowania z algorytmem simpleks oraz ocena wrażliwości rozwiązania optymalnego na odchylenia zmiennych.

Certyfikacja - zasady określania udziału surowców certyfikowanych w produktach oraz etykietowanie produktów certyfikowanych

Szacowanie szkód w środowisku leśnym w wyniku pozyskiwania drewna "

Literatura:

Podstawowa "Ciżek J. 1988. Biotechniczne podstawy mechanizacji produkcji leśnej, PWRiL, Warszawa.;

Stańczykiewicz A. 2018. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód w odnowieniach podokapowych wskutek pozyskiwania drewna oraz model ich szacowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 541. Rozprawy, zeszyt 418: 1-186. ISSN 1899-3486;

Sowa, J.M., Szewczyk, G. 2005. The analysis of the relationship between the structure of a workday and the actual skidding distance in selected timber harvesting technologies during thinnings. Ecological, ergonomic and economical optimization of forest utilization in sustainable forest management. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 419 (91). p. 283-290."

Uzupełniająca "Contreras, M. and W. Chung. 2007. A computer approach to finding an optimal log landing location and analyzing influencing factors for ground-based timber harvesting. Canadian Journal of Forest Research 37: 276-292;

Greulich, F. 1991. Optimal landing location on flat, uniform terrain. Canadian Journal of Forest Research 21: 573-584; Kangas A, Kangas J, Kurttila. Decision Support for Forest Management. Series: Managing Forest Ecosystems. Vol. 16, Springer. "

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_STPZD_W01 Zna zasady udostępniania obszarów leśnych do pozyskania drewna. Umie przeanalizować czynniki charakteryzujące rejony transportowe i obszary drogowe. Potrafi ocenić przebieg granic transportowych w terenie górskim i nizinnym. Objaśnia zasady projektowania i lokalizacji składu, w tym metody obliczania stref ciążenia potoków drewna. Potrafi wskazać przykłady praktycznych rozwiązań składnic przyzrębowych i zbiorczych. "LES1_W01

LES1_W02

LES1_W07" RL

LES_STPZD_W02 Ma wiedzę o historii i znaczeniu badań operacyjnych jak również założeniach i podstawach teoretycznych modeli decyzyjnych i wybranych metodach programowania matematycznego. LES1_W13 RL

LES_STPZD_W03 Zna metody szacowania szkód ekologicznych od pozyskania drewna. Umie wskazać mierniki szkód pozyskaniowych w różnych warstwach drzewostanu i w glebie leśnej. Umie oszacować i zwaloryzować poziomy uszkodzeń środowiska leśnego. "LES1_W10

LES1_W17" RL

LES_STPZD_W04 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu oceny jakości procesów produkcyjnych w leśnictwie według standardów krajowych i międzynarodowych oraz kierunków racjonalnego pozyskiwania i przerobu surowca drzewnego. "LES1_W13

LES1_W15

LES1_W17" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_STPZD _U01 Potrafi oszacować straty w przyroście drzewostanu wynikające z udostępnienia drzewostanów, ocenić szkodliwość ekologiczną stosowanych, planować pozyskiwanie drewna z zastosowaniem proekologicznych technologii pozyskiwania. Zna modele określające poziom szkód w stosowanych w praktyce systemach technologicznych. "LES_U01

LES_U11

" RL

LES_STPZD _U02 Potrafi sformułować złożone zasady udostępniania obszarów leśnych do pozyskania drewna, w tym założenia do projektowania sieci szlaków regularnych i szlaków łącznikowych. Opisuje zasady projektowania i wykonywania szlaków zrywkowych na niżu i w terenach górskich. Potrafi opisać zasady analizy techniczno-ekonomicznej procesu pozyskania drewna z założeniem minimalizacji sumarycznych kosztów zrywki drewna i kosztów utrzymania stałych szlaków operacyjnych. "LES_U06

LES_U14

" RL

LES_STPZD _U03 Charakteryzuje systemy produkcyjne, systemy technologiczne pozyskiwania drewna, metody oceny procesów produkcyjnych i standaryzowane systemy ich oceny. Analizuje procesy pozyskania drewna w zakresie technologii minimalizujących szkody środowiskowe. Potrafi określić rodzaj stresorów dla ekosystemów i człowieka oraz wielkość uszkodzeń środowiska, wielkość zagrożeń dla operatorów. LES_U14 RL

LES_STPZD _U04 Potrafi rozwiązać prosty problem produkcyjno-transportowy przy wykorzystaniu popularnego oprogramowania oraz przeprowadzić ocenę wrażliwości rozwiązania optymalnego na przewidywane odchylenia zmiennych. LES_U01 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_STPZD _K01 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich. LES_K02 RL

LES_STPZD _K02 Ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy. LES_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

ćwiczenia."sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

-rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników

- demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Stańczykiewicz
Prowadzący grup: Monika Gach, Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Stańczykiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Stańczykiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Stańczykiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)